Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Zasady ustalania prawa do zasiłku i podstawy wymiaru zasiłku dla mianowanego asesora sądowego

Na podstawie art. 106i § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości mianował z dniem 21 września 2017 r. aplikantów aplikacji sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na asesorów sądowych.

Asesor sądowy przed nawiązaniem nowego stosunku służbowego zobowiązany był rozwiązać dotychczasowy stosunek pracy ze swoim poprzednim pracodawcą.

Asesorzy sądowi, którzy do dnia mianowania z tytułu dotychczasowego stosunku pracy nabyli prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa:

  • zasiłku chorobowego,
  • zasiłku opiekuńczego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku macierzyńskiego,

od dnia mianowania nadal mają uprawnienia do tych świadczeń.

Prawo do zasiłków

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowaniaw tym samym sądzie

Zmiana formy zatrudnienia asesora sądowego z umowy o pracę na mianowanie u tego samego pracodawcy (tzn. w tym samym sądzie) jest kontynuacją zatrudnienia, a więc również uprawnień nabytych ze stosunku pracy u tego płatnika składek (pracodawcy).

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania  w innym sądzie

Nawiązanie przez asesora sądowego nowego stosunku pracy na podstawie mianowania w okresie ustalonym przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego i ponowne udzielenie im przez prezesów sądów odpowiednich urlopów w wymiarze pomniejszonym o okres urlopu wykorzystanego u poprzedniego pracodawcy, nie pozbawia tych pracowników prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli zatem w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego z tytułu zatrudnienia w  jednym sądzie pracownica (albo odpowiednio pracownik) została mianowana asesorem sądowym w innym sądzie i sąd ten od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniom społecznym udzielił urlopu macierzyńskiego (na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego albo ojcowskiego), prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje z tytułu aktualnego ubezpieczenia chorobowego. W takim przypadku w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego zmianie uległ jedynie płatnik składek i odpowiednio płatnik zasiłku. Zasiłek macierzyński od dnia mianowania na asesora sądowego w innym sądzie, tj. od 21 września 2017 r., powinien być zatem wypłacony przez sąd, w którym aktualnie pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek przysługuje przez okres pomniejszony o okres urlopu wykorzystanego u poprzedniego pracodawcy (w poprzednim sądzie).

Jeżeli pracownik został mianowany asesorem sądowym w innym sądzie w czasie pobierania pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa od dnia mianowania asesor sądowy ma prawo do zasiłku wypłacanego przez aktualnego płatnika składek (sąd). Zatem za okres przed zmianą płatnika składek zasiłek przysługuje ubezpieczonemu z tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu u dotychczasowego płatnika składek, natomiast od dnia zmiany płatnika składek, prawo do zasiłku powinno być przyznane z tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu u nowego płatnika składek.

Podstawa wymiaru zasiłków

Podstawę wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa przysługujących asesorom sądowym po 20 września 2017 r., ustala się na ogólnych zasadach, tj. z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.

Stosunek pracy na podstawie mianowania w tym samym sądzie

W przypadku gdy w czasie pobierania zasiłku pracownik sądu został mianowany asesorem sądowym tego samego sądu, podstawa wymiaru zasiłku nie ulega zmianie. Fakt mianowania pracownika asesorem sądowym w tym samym sądzie nie ma wpływu na podleganie ubezpieczeniom społecznym. W tym przypadku, mimo że następuje rozwiązanie dotychczasowego stosunku służbowego i nawiązanie nowego stosunku służbowego na podstawie mianowania, ubezpieczony podlega nieprzerwanie ubezpieczeniu chorobowemu (jako pracownik) u tego samego płatnika składek.

Stosunek pracy na podstawie mianowania w innym sądzie

W przypadku gdy w czasie pobierania zasiłku pracownik sądu został mianowany asesorem sądowym innego sądu, pomimo nieprzerwanego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, następuje zmiana płatnika składek. Podstawę wymiaru zasiłku, który przysługuje z tytułu nawiązania stosunku służbowego w charakterze mianowanego asesora sądowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia jakie ubezpieczony otrzymałby, gdyby przepracował pełny kalendarzowy miesiąc ubezpieczenia u nowego płatnika składek, tj. pełne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po pomniejszeniu o kwotę potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli niezdolność do pracy powstanie już po mianowaniu na asesora sądowego, tj. po 20 września 2017 r. podstawę wymiaru przysługującego zasiłku ustala się wyłącznie na podstawie wynagrodzenia uzyskanego za okres po mianowaniu, a więc u aktualnego płatnika składek.

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa po zmianie płatnika składek powinny być wypłacane asesorom sądowym przez nowego płatnika składek.