Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS dokonał wyboru dostawcy w postępowaniu na drukarki i urządzenia wielofunkcyjne

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3320 sztuk urządzeń (1179 sztuk drukarek, 2141 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych) wraz z 45-miesięczną obsługą serwisową oraz oprogramowaniem umożliwiającym wydruk poufny i podążający oraz raportowanie stanu liczników. Intencją ZUS było uzyskanie kompleksowej usługi - w celu obniżenia kosztów wydruku.  Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jedynym kryterium oceny ofert była cena -  100%. Najniższą cenę (40.453.192,86 zł z podatkiem VAT) -  po nakazanym przez KIO odrzuceniu oferty Arcus S.A. ze względu na rażąco niską cenę (36.235.645,83 zł z podatkiem VAT) - zawierała oferta firmy Medenit S.A. (poprzednio Teneo Systems Sp. z o.o.) i tym samym została wybrana przez ZUS jako najkorzystniejsza.

W prowadzonym przez Centralę ZUS postępowaniu wpłynęło łącznie 10 ofert, z czego pięć zostało odrzuconych ze względu na niezgodność z SIWZ. Najdroższą ofertę spośród przyjętych do oceny złożyła firma Ediko Sp. z o. o. na kwotę brutto 55.992.121,00 zł. Niemniej jednak na etapie przygotowania postępowania ZUS ustalił wartość zamówienia na kwotę 41.782.929,76 zł netto, tj. 51.393.003,60 zł brutto.

Wybierając ofertę firmy Medenit, Zakład zakończył postępowanie przetargowe trwające ponad 10 miesięcy i wykonał w całości wyrok KIO z dn. 4 września 2014 roku.

Przebieg postępowania:

28 kwietnia 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upływał dnia 10.06.2014 r.

9 maja 2014 r. firma Galaxy Systemy Informatyczne złożyła odwołanie na zapisy SIWZ do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie dotyczyło zakresu opisu przedmiotu zamówienia (w tym m.in. wymogu wydruku poufnego i podążającego oraz oprogramowania działającego na platformie Windows Server) oraz warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wykazania się doświadczeniem w dostarczeniu drukarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

5 czerwca Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok w części uwzględniający odwołanie. KIO nakazała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dokonanie modyfikacji SIWZ w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia oraz warunku udziału w postępowaniu.

Kolejny termin na składanie i otwarcie ofert wyznaczono na 21 lipca 2014 r.

4 sierpnia 2014 r. firma Galaxy Systemy Informatyczne złożyła ponowne odwołanie do KIO, tym razem w zakresie odtajnienia zastrzeżonej tajemnicą przedsiębiorstwa oferty Decsoft S.A. KIO oddaliła odwołanie 22 sierpnia 2014 r.

14 sierpnia 2014 r. ZUS dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty - wybrano ofertę firmy Arcus S.A. (oferta na kwotę 36.235.645,83 zł brutto).

25 sierpnia 2014 r. odwołanie do KIO na wybór najkorzystniejszej oferty wniosły osobno firmy Teneo Systems Sp. z o.o. oraz Galaxy Systemy Informatyczne  Sp. z o.o., która m.in. zarzucała w odwołaniu istnienie tzw. zmowy przetargowej.

4 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok częściowo uwzględniający odwołania firm Teneo Systems Sp. z o.o. oraz Galaxy Systemy Informatyczne. Zgodnie z wyrokiem, ZUS prawidłowo odrzucił ofertę Galaxy Systemy Informatyczne jednocześnie został zobowiązany do odrzucenia oferty firmy Arcus S.A. (z tytułu rażąco niskiej ceny oferty) oraz powrotu do oceny ofert i dokonania nowego wyboru oferty najkorzystniejszej. Jednocześnie KIO w uzasadnieniu wyroku stwierdziła, że zarzut istnienia zmowy przetargowej nie potwierdził się.

Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. wniosła skargę na wyrok KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie.

10 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił skargę Galaxy Systemy Informatyczne na zmowę cenową w przetargu na drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oznaczało to, że wiążący w sprawie jest wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 września 2014 roku.

4 lutego 2015 r. do ZUS wpłynęło uzasadnienie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym sąd potwierdził niedopuszczalność skargi firmy Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 września ub.r. Takie orzeczenie - wobec jego uzasadnienia -  oznaczało, że wiążący dla ZUS jest wyrok KIO, w treści którego wykluczono istnienie zmowy cenowej pomiędzy uczestnikami postępowania oraz wskazano na zasadność odrzucenia oferty Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o. o.

Więcej o postępowaniu oraz informacje o pozostałych ofertach i przyznanej punktacji - TUTAJ.