Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 grudnia 2020  09:27

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  Zakup wirtualizatora taśmowego (dwóch wirtualnych bibliotek VTL, każda po min. 570 TB) wraz ze świadczeniem przez okres 36 miesięcy usługi opieki serwisowej

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/54/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiotem zamówienia jest:
  1. dostawa i wdrożenie dwóch jednakowych wirtualnych bibliotek VTL każda po min. 570 TB wraz z oprogramowaniem,
  2. opieka serwisowa,
  3. konsultacje.

  Przedmiot zamówienia jest określony w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami:
  30210000 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
  50312000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
  72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  http://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  2 lutego 2021  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: b22b5417-9d96-4ac2-a90d-d805cee686c9
  2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  2.1. specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2.2. format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  2.3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  2.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  2.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dostępnych na ePUAP dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  2.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 stycznia 2021  09:33

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 lutego 2021  12:04

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 lutego 2021  13:49

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 lutego 2021  15:41

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 maja 2021  15:15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 czerwca 2021  15:42