„Mały ZUS”
opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne
od 1 stycznia 2019 r. Pytania i odpowiedzi

 • Rozwiń menu Zwiń menu Czy przysługuje mi „mały ZUS”? Jakie muszę spełnić warunki?

  Jeśli chcesz opłacać od 1 stycznia 2019 r. „mały ZUS”:

  • powinieneś prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych,
  • uzyskać przychód z działalności gospodarczej w 2018 roku w kwocie nieprzekraczającej trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, czyli 63000 zł - jeśli prowadziłeś działalność przez cały rok; a  jeśli prowadziłeś ją tylko przez część roku to ten limit jest niższy - ustal wtedy limit w ten sposób: podziel trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia (63000 zł) przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku (365 w 2018 r.) i pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym (w 2018 r.),
  • prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w 2018 roku,
  • nie spełniasz warunków do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (30% minimalnego wynagrodzenia),
  • jeśli rozliczałeś się na karcie podatkowej w poprzednim roku (w 2018 r.) nie mogłeś korzystać ze zwolnienia z VAT,
  • nie wykonujesz w ramach działalności gospodarczej tego, co robiłeś jako pracownik dla byłego bądź obecnego pracodawcy, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
  • nie podlegałeś w poprzednim roku (2018 r.) ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (czyli jako twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o., prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu czy też prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe).

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak zrobić „przerejestrowanie” na mały ZUS – kiedy złożyć, i jakie dokumenty, jakich użyć kodów?

  Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi musisz złożyć:

  • wyrejestrowania z ubezpieczeń (druk ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz działalność prowadzoną w 2018 r.
  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (druk ZUS ZUA) albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (druk ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

  Dokumenty te musisz przekazać w terminie 7 dni liczonymi od:

  • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujesz działalność prowadzoną w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyłeś okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestruj się  z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłoś z kodem 05 90 albo 05 92),
  • pierwszego dnia wznowienia działalności gospodarczej po zawieszeniu,
  • pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z małego ZUS (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku, w którym chcesz skorzystać z „małego ZUS”).

  Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

  Ważne!
  Jako miesiąc kalendarzowy przyjmij każdy miesiąc, w którym podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak obliczyć podstawę wymiaru składek na mały ZUS?

  Najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustalisz następująco:

  1. Najpierw ustal przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:

    

  Roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej
  w poprzednim roku kalendarzowym

  ------------------------------------------------------------------------------------                  x 30

  Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności

   

  Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

  1. Pomnóż przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik, który Prezes ZUS ogłosi  w Monitorze Polskim. Na 2019 r. wynosi 0,5083.

   Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa  niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

  2. Porównaj otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

  Przykład
  Przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej Pani Magdy w 2018 r. wyniósł 4500,45 zł. Zatem jej najniższa podstawa wymiaru składek w 2019 r. wynosi 2287,58 zł.

  4500,45 x 0,5083 = 2287,58.

  Wyliczona podstawa jest wyższa od 675 zł (30% minimalnego wynagrodzenia) oraz niższa niż 2859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok).

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jakie przychody uwzględnić przy obliczaniu najniższej podstawy „mały ZUS”?

  Osoby korzystające z karty podatkowej i nie zwolnione z VAT za przychód należy rozumieć wartość sprzedaży, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

  Pozostałe osoby uwzględniają przychody z tytułu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Opłacam tylko składkę zdrowotną z działalności bo pobieram zasiłek macierzyński. Czy muszę zgłosić się do „małego ZUS” do 8 stycznia? Zasiłek będę pobierała do marca 2019 r.

  Tak. Osoba, która chce skorzystać z małego ZUS, a kontynuuje działalność prowadzoną w 2018 r. musi dokonać wyrejestrowania i zgłoszenia (patrz wyżej) w terminie nie późniejszym niż 8 stycznia. Nawet jeśli jest zwolniona z obowiązku ubezpieczeń społecznych (posiada inny tytuł do tych ubezpieczeń, np. umowę o pracę w pełnym wymiarze, czy pobiera zasiłek macierzyński).

 • Rozwiń menu Zwiń menu Będę korzystał z „małego ZUS” . Chciałbym jednak opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od wyższej kwoty niż moja minimalna podstawa wymiaru obliczona od przychodu. Czy jest to możliwe?

  Tak. Osoba korzystająca z tej ulgi może deklarować do podstawy wymiaru składek za dany miesiąc kwotę wyższą niż minimalna podstawa wymiaru składek.

  Więcej informacji wraz z przykładami znajdziesz na www.zus.pl.

  Aby wyliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, możesz wykorzystać kalkulatora.