Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo. Jeśli okres dobrowolnego objęcia tymi ubezpieczeniami przekroczy 10 lat, przestanie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia istniejąca na wypadek, gdyby stan własnego konta ubezpieczonego go nie zapewnił.

Wyżej wymienione osoby podlegają dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. A zatem data, od której osoba zainteresowana jest objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób podlegających dobrowolnie tym ubezpieczeniom ustają:

  • od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,
  • od dnia ustania tytułu do podlegania tym ubezpieczeniom (np. powstania tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń),
  • od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składki na te ubezpieczenia zostały opłacone po terminie lub w niepełnej wysokości. W uzasadnionych przypadkach Zakład na wniosek ubezpieczonego może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie.  Wnioski te rozpatrywane są przez dyrektora właściwego oddziału ZUS lub inną upoważnioną osobę.