Dokumenty płatnicze - sposób opłacania składek

Jako płatnik składek masz obowiązek terminowo opłacać składki, za każdy miesiąc kalendarzowy. Należności z tytułu składek wpłacasz odrębnymi przelewami/ wpłatami, na wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS, tj.:
 
• 83101010230000261395100000 - ubezpieczenia społeczne,
• 78101010230000261395200000 - ubezpieczenie zdrowotne,
• 73101010230000261395300000 - Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
• 68101010230000261395400000 – Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).
Wpłaty dokonasz na blankiecie wpłat, którego wzór określa rozporządzenie. 

Podstawa prawna
Rozporządzenie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (DZ. U. 2009 r. Nr 202, poz. 1561).