Sankcje za niewykonywanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych

Każdy płatnik składek jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 963) do realizacji określonych obowiązków z niej wynikających, w tym również opłacania, w określonych ustawą terminach, należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Powinien on także być świadomy zagrożeń, jakie wiążą się z faktem niewywiązywania się z tych obowiązków oraz ujemnych konsekwencji, na jakie naraża się, jeśli nie realizuje tych obowiązków. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz inne akty prawne wyposażają Zakład Ubezpieczeń Społecznych w szereg instrumentów, które służą wyegzekwowaniu od płatnika składek jego obowiązków. Nie wszystkie jednak sankcje oraz stosowane środki dyscyplinujące mają wymiar finansowy. Wszystkie natomiast są dolegliwe dla nierzetelnych płatników, niewywiązujących się z określonych ustawą powinności.

Wobec niesolidnych dłużników Zakład Ubezpieczeń Społecznych może stosować instrumenty wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym:

oraz z innych regulacji ustawowych: