Składki na ubezpieczenia dla nowych przedsiębiorców

Rozpoczynasz działalność gospodarczą? Sprawdź, czy możesz opłacać niższe składki.

Kiedy możesz płacić niższe składki

Możesz płacić niższe składki na swoje ubezpieczenia, jeśli spełniasz poniższe warunki:

  • nie prowadzisz i przez ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadziłeś  pozarolniczej działalności,
  • w ramach własnej działalność gospodarczej nie świadczysz usług na rzecz byłego pracodawcy takich samych jak na etacie – dotyczy to pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tym samym roku, w którym założyłeś działalność, lub w poprzednim roku.

Jak długo możesz płacić niższe składki

Możesz opłacać niższe składki przez pierwsze 24 pełne miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności.

Nawet jeśli zawiesisz działalność gospodarczą, to i tak nie wydłuży to tego okresu (okres zawieszenia wlicza się do tych 24 miesięcy).

Ważne! Z niższych składek na ubezpieczenia społeczne nie mogą skorzystać osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Od jakiej kwoty oblicza się składki

Składki na ubezpieczenia społeczne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się na zasadach ogólnych - od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku.

Sprawdź aktualną wysokość składek.

Ważne!

  • Jeśli opłacasz niższe składki na ubezpieczenia społeczne (czyli obliczone od 30% minimalnego wynagrodzenia), nie opłacasz składek na Fundusz Pracy.
  • Opłacasz jednak składkę na Fundusz Pracy, jeśli jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów (takich jak np. umowa o pracę, umowa zlecenia), a suma kwot, od których obliczane są Twoje składki, będzie wynosiła co najmniej tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę. Kwoty, które musisz wziąć pod uwagę, to np. wynagrodzenie, a także kwota, od której obliczasz składki z Twojej działalności gospodarczej.