Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

  • Jak dokonać wyrejestrowania ubezpieczonego
    Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń.
  • Jak dokonać wyrejestrowania członka rodziny

    Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek poinformować płatnika składek o członkach rodziny, których należy wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego. Wyrejestrowanie takie jest dokonywane przez płatnika składek na formularzu ZUS ZCNA.                                                           

    Uwaga!                                                                                                                                                             
    Jeśli podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, wyrejestrowania członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego dokonujesz jako płatnik składek samodzielnie.

  • Jak dokonać zawieszenia działalności

    Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od jednego miesiąca do 24 miesięcy. Uprawnienie to dotyczy jednak tylko przedsiębiorców niezatrudniających pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.

    W stanie prawnym obowiązującym od 1 września 2013 r. przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem na okres do 3 lat (do 6 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Z tego uprawnienia przedsiębiorca może skorzystać jednorazowo w całości lub nie więcej niż w 4 częściach, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia (18. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

  • Jak dokonać wyrejestrowania płatnika składek podlegającego wpisowi do CEIDG
    Wyrejestrowanie płatnika składek podlegającego wpisowi do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Jak dokonać wyrejestrowania płatnika składek podlegającego wpisowi do KRS
    Wyrejestrowanie płatnika składek, który podlega wpisowi do KRS.
  • Jak sporządzić wyrejestrowanie osoby pełniącej rolę płatnika zagranicznego
    Osoba fizyczna, która jest pracodawcą zagranicznym, z chwilą wyrejestrowania traci status płatnika składek do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.
  • Jak wyrejestrować rodzica jako płatnika składek za nianię
    Jeśli jesteś rodzicem, który rozwiązuje umowę z nianią Twojego dziecka, musisz wyrejestrować również siebie jako płatnika.