Wyrejestrowanie przedsiębiorcy (CEIDG)

Zakończyłeś działalność? Oferujemy Ci wiele ułatwień przy załatwianiu formalności.

 1. Złóż formularz CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG i złóż go w urzędzie gminy. Możesz go także wysłać listem poleconym lub skorzystać z formularza elektronicznego.
 2. Na podstawie informacji z tego wniosku sporządzimy formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowanie Ciebie jako płatnika składek).
 3. Podczas wyrejestrowania działalności w CEIDG możesz także wyrejestrować z ubezpieczeń siebie i członków swojej rodziny. Na podstawie przekazanych przez Ciebie dokumentów sporządzimy:
  - ZUS ZWUA – jeśli zgłaszasz wyrejestrowanie siebie z ubezpieczeń,
  - ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz utratę uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka swojej rodziny.
   

Nie musisz samodzielnie przekazywać do nas tych dokumentów.

Więcej na temat wyrejestrowania przedsiębiorcy z CEIDG znajdziesz na portalu biznes.gov.pl.

Ważne! Wyrejestruj z ubezpieczeń osoby, które zatrudniałeś, na formularzu ZUS ZWUA, a także wszystkich zgłoszonych członków rodzin na formularzu ZUS ZCNA. Masz na to 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 647)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 804)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. poz. 1024).