Wyrejestrowanie przedsiębiorcy (CEIDG)

Zakończyłeś działalność? Oferujemy Ci wiele ułatwień przy załatwianiu formalności.

  1. Złóż formularz CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG i złóż go w urzędzie gminy. Możesz go także wysłać listem poleconym lub skorzystać z formularza elektronicznego.
  2. Na podstawie informacji z tego wniosku sporządzimy formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowanie Ciebie jako płatnika składek).

Nie musisz samodzielnie sporządzać ani przekazywać do nas tego dokumentu.

Więcej na temat wyrejestrowania przedsiębiorcy z CEIDG znajdziesz na portalu  biznes.gov.pl.

Ważne! Wyrejestruj z ubezpieczeń siebie i osoby, które zatrudniałeś, na formularzu ZUS ZWUA, a także wszystkich zgłoszonych członków rodzin na formularzu ZUS ZCNA.

Od 20 maja 2017 roku nie musisz za siebie i członów swojej rodziny składać do nas dokumentów wyrejestrowujących. Możesz je złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1.

Na tej podstawie sporządzimy:

  • ZUS ZWUA – jeśli zgłaszasz wyrejestrowanie siebie z ubezpieczeń,
  • ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz utratę uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka swojej rodziny.