Zawieszenie działalności

Chcesz zawiesić wykonywanie działalności? Oferujemy Ci wiele ułatwień przy załatwianiu formalności.

Od 30 kwietnia 2018 roku możesz bezterminowo zawiesić swoją działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG. Nadal obowiązuje 30 dni minimalnego okresu zawieszenia działalności. Spółki zarejestrowane w KRS mogą zawiesić działalność według starych zasad (od 30 dni do 24 miesięcy). Jako przedsiębiorca możesz również zawiesić działalność na 36 miesięcy, gdy chcesz sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Wówczas zgłaszasz w CEIDG „normalne” zawieszenie, a w ZUS załatwiasz pozostałe formalności dotyczące świadczeń przysługujących Tobie, jako przedsiębiorcy, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG

 1. Wypełnij formularz CEIDG-1 – Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej i złóż go w urzędzie gminy. Możesz go także wysłać listem poleconym lub skorzystać z formularza elektronicznego.
 2. Na podstawie informacji z tego wniosku sporządzimy odpowiednie formularze:
 • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek,
 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą  oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących,
 • ZUS ZCNA – wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby współpracującej.

Nie musisz samodzielnie sporządzać ani przekazywać tych dokumentów do ZUS.

Przed zawieszeniem działalności wyrejestruj z ubezpieczeń osoby, które zatrudniałeś (na formularzu ZUS ZWUA), a także wszystkich zgłoszonych członków rodzin (na formularzu ZUS ZCNA).

Więcej na temat zawieszenia i wznowienia działalności znajdziesz na portalu biznes.gov.pl.

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki wpisanej do KRS

 1. Wypełnij wniosek KRS Zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności i złóż go do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Możesz go także wysłać listem poleconym lub skorzystać z formularza elektronicznego.
 2. Jeśli w spółce zatrudnieni byli pracownicy wypełnij także druk NIP-8 i przekaż do właściwego urzędu skarbowego
 3. Na podstawie tych danych sporządzimy formularz ZUS ZWPA dotyczący wyrejestrowania spółki.

Ważne! Przed zawieszeniem działalności wyrejestruj w ZUS osoby zatrudnione (w tym siebie) z odpowiednich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a także członków rodzin na formularzu ZUS ZCNA.

Jako wspólnik spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złóż do ZUS formularz:

 • ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek),
 • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń),
 • ZUS ZCNA (wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 647)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 804)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. poz. 1024)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).