Zgłoszenie spółki (KRS)

Założenie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powoduje, że ZUS sam sporządza część dokumentów zgłoszeniowych za spółkę. Inne dokumenty spółka musi przekazać do ZUS sama.

Rejestracja spółki w KRS

Aby zarejestrować spółkę w KRS, należy złożyć:

 • wniosek do sądu rejestrowego – wniosek powoduje automatyczne nadanie spółce numerów NIP i Regon,
 • druk NIP-8 do właściwego urzędu skarbowego – w ten sposób zgłaszane są dane uzupełniające, które muszą zawierać m.in.: nazwę skróconą płatnika składek, datę powstania obowiązku opłacania składek, wykaz rachunków bankowych, adres prowadzenia działalności.

Więcej na temat rejestracji spółki w KRS znajdziesz na portalu  biznes.gov.pl.

Ważne
Należy pamiętać, że nazwa skrócona spółki rejestrowana w ZUS nie może przekraczać 31 znaków. Dlatego też we wniosku NIP-8 w bloku B.1 pole 7 należy wpisać ustanowioną nazwę skróconą nie dłuższą niż 31 znaków.

ZUS automatycznie otrzymuje dane z KRS i urzędu skarbowego, na podstawie których sam sporządza dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:

 • zgłoszenie płatnika składek ZUS ZPA,
 • informację o rachunkach bankowych ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia działalności ZUS ZAA.

Spółka nie musi więc składać ich w ZUS.

Po zarejestrowaniu spółki zgłoszeniu do ZUS podlegają pracownicy i członkowie ich rodzin. Spółka ma na to 7 dni od daty zatrudnienia pracowników.

W przypadku zmiany danych we wpisie do KRS lub urzędzie skarbowym na podstawie informacji przekazanych przez te organy ZUS uaktualnia dane w swoim systemie.

Ważne
Jeśli spółka aktualizuje dane uzupełniające inne niż nazwa skrócona, we wniosku NIP-8 musi za każdym razem w bloku B.1 w polu 7 wpisać nazwę skróconą, która została zapisana na koncie w ZUS.

Zgłoszenie wspólników do ZUS

Wspólnicy zarejestrowanych w KRS spółek mają obowiązek zgłosić w ZUS siebie jako płatnika składek oraz do ubezpieczeń (co najmniej do ubezpieczenia zdrowotnego). Obowiązek ten dotyczy wspólników spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o. Mają na to 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

Jakie dokumenty należy przekazać do ZUS

Wspólnicy przekazują następujące dokumenty:

 • zgłoszenie płatnika składek ZUS ZFA, w którym należy podać własne dane identyfikacyjne, czyli numer PESEL i NIP lub NIP, REGON i PESEL (jeśli wspólnik prowadzi również odrębną działalność gospodarczą, inną niż prowadzona w formie spółki),
 • zgłoszenie siebie do ubezpieczeń jako osoby ubezpieczonej:
  • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) lub
  • ZUS ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

Dokumenty mogą być dostarczone do ZUS w formie:

 • elektronicznej (przez program Płatnik lub e-Płatnik) lub
 • papierowej (bezpośrednio w placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty albo kuriera).