Fundusz Pracy

Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Pracy (FP) 

Składki opłacają:

 1. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby, które:
 • pozostają w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
 • wykonują pracę nakładczą,
 • wykonują umowy agencyjne lub umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące, 
 • wykonują pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobierają stypendia sportowe,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny albo wynagrodzenie, które przysługuje w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego,
 • są żołnierzami zawodowymi lub funkcjonariuszami, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, za które po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku pracy odprowadzono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie odrębnych przepisów - obowiązek ten odnosi się do żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r.,
 • są funkcjonariuszami, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - obowiązek ten odnosi się do funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r.

Ważne!

Zleceniodawca, który jest osobą fizyczną i nie zatrudnia ani jednego pracownika, nie opłaca składek na FP za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

 1. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych – za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowe.
 2. Inne osoby niż wymienione wyżej, które objęte są ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub zaopatrzeniem emerytalnym, np. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Za kogo nie opłaca się składek na FP 

Płatnik składek (pracodawca) nie opłaca składek za:

 1. osoby, które:
 • są duchownymi,
 • pobierają na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały,
 • pobierają, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • pobierają na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna,
 • objęte są ubezpieczeniem społecznym rolników,
 • są żołnierzami niezawodowymi w służbie czynnej,
 • odbywają zastępcze formy służby wojskowej,
 • przebywają na urlopach wychowawczych oraz pobierają zasiłek macierzyński,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • świadczą pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (z wyłączeniem osób wymienionych w art. 6b ust. 1 tej ustawy - z uwagi na objęcie ich tylko ubezpieczeniem emerytalnym).
 1. pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zatrudnionych przez: 
 • Przedsiębiorcę Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi,
 • Zakład Opieki nad Niewidomymi w Laskach,
 • Zakłady aktywności zawodowej,
 1. pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego; składek nie opłaca się przez 36 miesięcy, od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,
 2. pracowników, którzy ukończyli 50 lat i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy; składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 3. skierowane do pracy osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 lat; składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 4. osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Od jakiej kwoty opłaca się składkę na FP

Płatnik składek (pracodawca) opłaca składkę na FP za osoby, które objęte są obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. 
Składkę tę oblicza od tej samej kwoty od jakiej oblicza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli od tzw. podstawy wymiaru. Nie musi opłacać tej składki, jeśli podstawa wymiaru od której oblicza tę składkę za daną osobę w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Jeśli więcej niż jeden płatnik ma obowiązek opłacać za daną osobę składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (np. ma ona dwóch pracodawców), to składkę na FP obliczy każdy z nich, gdy łączna kwota podstaw wymiaru w przeliczeniu na okres miesiąca będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie. 
Składka jest finansowana i opłacana w całości przez płatnika składek.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. przepisów o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON), ustawa budżetowa na rok 2019 określi nowe wysokości stóp procentowych składek na FP i SFWON.

Ważne!
Przy ustalaniu podstawy nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).