Jak uzyskać zaświadczenie A1 o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 13.2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez Internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.                  
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.                   
 3. W przypadku występowania z kolejnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego na podstawie art. 13.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 dołącz dowody potwierdzające fakt wykonywania działalności na własny rachunek w Polsce.

Jakie są terminy ?

Zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, wydaje się  w terminie 7 dni , Gdy nie sa spełnione przesłanki warunkujące potwierdzenie zaświadczenia A1  właściwa terenowa jednostka ZUS wydaje decyzję o odmowie wydania zaświadczenia A1. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do sądu.

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).                  
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu US-2 - Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach".                  
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia A1. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez portal PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.                   
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.                  

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.                   
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.                   
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie papierowej, odbierz informację osobiście bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. W przypadku, gdy informacja nie zostanie odebrana w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, informacja będzie włączona do akt.                  
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia A1 otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć  odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.                  

 

Podstawa prawna usługi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166/1 z 30 kwietnia 2004 r., z późn. zm.),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284/1 z 30 października 2009 r., z późn. zm.).              

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wniosek US-2 w formie pisemnej na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wniosek wydrukowany ze strony internetowej ZUS.                    
  Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu US-2").                  
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).                    
 3. W przypadku występowania w imieniu płatnika - wystawione przez płatnika składek imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia i/lub odbioru zaświadczenia (A1).
 4. W przypadku występowania z kolejnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego na podstawie art. 13.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004  dołącz dowody potwierdzające fakt wykonywania działalności na własny rachunek w Polsce.                   

 

Jakie są terminy ?

Zaświadczenie (A1) o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej wydaje sięw terminie 7 dni, Gdy nie są spełnione przesłanki warunkujące potwierdzenie zaświadczenia (A1) właściwa terenowa jednostka ZUS wydaje decyzję o odmowie wydania zaświadczenia  (A1). Od tej decyzji przysługuje  odwołanie do sądu.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia (A1).                  
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia (A1): w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE.                   
 3. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby płatnika.                   
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.  

Dalsze kroki

 1. Odbierz zaświadczenie (A1) osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy zaświadczenie (A1) nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie (A1) będzie włączone do akt .                  
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia (A1)w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.                    
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia (A1) otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć  odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzja zostanie doręczona zgodnie z dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. W przypadku złożenia dyspozycji odbioru osobistego, jeżeli decyzja nie zostanie odebrana, najpóźniej 7 dnia od złożenia wniosku, zostanie wysłana na adres płatnika.                  
  

Podstawa prawna usługi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166/1 z 30 kwietnia 2004 r., z późń. zm.),                  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284/1 z 30 października 2009 r., z późń. zm.).                     
  

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wniosek US-2 w formie pisemnej na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wniosek wydrukowany ze strony internetowej ZUS.                    
  Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu US-2").                  
 2. W przypadku występowania z kolejnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego na podstawie art. 13.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 dołącz dowody potwierdzające fakt wykonywania działalności na własny rachunek w Polsce.                   

 

Jakie są terminy ?

Zaświadczenie (A1) o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej wydaje sięw terminie 7 dni. Gdy nie są spełnione przesłanki warunkujące potwierdzenie zaświadczenia (A1)  właściwa terenowa jednostka ZUS wydaje decyzję o odmowie wydania zaświadczenia (A1). Od tej decyzji przysługuje odwołanie do sądu.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia (A1).                  
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia (A1): w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru informacji w formie elektronicznej poprzez portal PUE.                   
 3. Podpisany wniosek wyślij do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.                  

      

 

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia (A1) w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.                     
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru osobistego lub przez pełnomocnika, udaj się do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Jeżeli dyspozycja dotyczyła odbioru przez pełnomocnika wówczas pełnomocnik powinien się udać do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. W przypadku, gdy zaświadczenie (A1) nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie (A1) będzie włączone do akt.                   
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.                   
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia (A1) otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć  odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzja zostanie doręczona zgodnie z dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. W przypadku złożenia dyspozycji odbioru osobistego, jeżeli decyzja nie zostanie odebrana, najpóźniej 7 dnia od złożenia wniosku, zostanie wysłana na adres płatnika.                  

 

Podstawa prawna usługi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166/1 z 30 kwietnia 2004 r., z późn. zm.),               

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284/1 z 30 października 2009 r., z późn. zm.).