Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne

Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne określają przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 1. Składki na ubezpieczenie emerytalne
 • pracowników,
 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • zleceniobiorców,
 • posłów i senatorów,
 • stypendystów sportowych,
 • pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osób współpracujących ze zleceniobiorcami,
 • funkcjonariuszy Służby Celnej,
 • osób odbywających służbę zastępczą,
 • osób pobierających świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia,
 • członków rad nadzorczych

finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.

 1. Składki na ubezpieczenie rentowe
 • pracowników,
 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • zleceniobiorców,
 • posłów i senatorów,
 • stypendystów sportowych,
 • pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osób współpracujących ze zleceniobiorcami,
 • funkcjonariuszy Służby Celnej,
 • osób odbywających służbę zastępczą,
 • osób pobierających świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia,
 • członków rad nadzorczych

finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.

 1. Składki na ubezpieczenie chorobowe:
 • pracowników,
 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • zleceniobiorców, 
 • osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 
 • osób współpracujących ze zleceniobiorcami,
 • osób odbywających służbę zastępczą

finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni.

 1. Składki na ubezpieczenie wypadkowe:
 • pracowników,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • zleceniobiorców
 • posłów i senatorów,
 • stypendystów sportowych,
 • pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osób współpracujących ze zleceniobiorcami
 • funkcjonariuszy Służby Celnej,
 • osób odbywających służbę zastępczą

finansują w całości, z własnych środków, płatnicy składek. 

 1. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących finansuje w całości, z własnych środków, osoba prowadząca pozarolniczą działalność.
 2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką, finansowane są z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
 3. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem finansują w całości ośrodki pomocy społecznej.
 4. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 5. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych, osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o sus, lub osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Składkę na ubezpieczenie emerytalne osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6b ust. 1 finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 7. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy, finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące.
 8. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób pobierających stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych i niepozostawania w zatrudnieniu, finansują w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy.
 9. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób duchownych podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom, obliczone od odpowiedniej dla ubezpieczonego minimalnej podstawy wymiaru finansują:
 • duchowni - w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny - w wysokości 80% składki,
 • Fundusz Kościelny - w wysokości 100% składki za członków zakonów kontemplacyjnych klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach misyjnych.

W przypadku, gdy na wniosek duchownego podstawa wymiaru składek jest wyższa niż minimalna podstawa wymiaru składek, wynikająca odpowiednio z art. 18 ust. 4 pkt 5a albo art. 18 ust. 43 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wówczas składkę od nadwyżki finansują duchowni, instytucje diecezjalne lub zakonne.

 1. Składki na ubezpieczenia chorobowe, emerytalne i rentowe duchownych podlegających dobrowolnie tym ubezpieczeniom finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni.
 2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie socjalne, osób pobierających zasiłek socjalny, wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osób pobierających wynagrodzenie w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy finansuje w całości budżet państwa.
 3. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, finansują w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy.
 4. Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:
 • Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, obliczone od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS.
 • Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe obliczone od podstawy wymiaru stanowiącej kwotę nadwyżki ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę opłaca płatnik składek na zasadach określonych dla składek za zleceniobiorców.
 • Składkę na ubezpieczenie chorobowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, finansują w całości z własnych środków sami ubezpieczeni, a opłaca do Zakładu płatnik.
 1. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni.