Jakie dane zawiera „Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS”?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje "Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" za dany rok/lata osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., jeżeli na koncie osoby ubezpieczonej zewidencjonowano co najmniej jedną wartość, podlegającą wykazaniu w danej "Informacji".

"Informacje" za lata 1999-2004 zawierają dane o składkach z zakresu I filaru, tj. dane o wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS za dany rok, w wysokości nominalnej, w podziale na miesiące, odpowiednio:

 • wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia, oraz od 1 lipca 2004 r. także osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
 • należnych (tj. obliczonych na podstawie danych wykazanych w dokumentach rozliczeniowych przekazanych do ZUS przez płatników składek) - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

"Informacja" za 2005 r. zawiera dane o składkach z zakresu I filaru (ZUS) i II filaru (OFE), tj. dane:

 1. Wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarty fundusz emerytalny, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS (I filar) za 2005 r. - w wysokości nominalnej, w podziale na miesiące, odpowiednio:
 • wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia oraz od 1 lipca 2004 r. także osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
 • należnych (tj. wykazanych w dokumentach rozliczeniowych przekazanych do ZUS przez płatników składek) - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
 1. O wysokości składek na otwarty fundusz emerytalny (II filar), należnych i odprowadzonych - w kwotach ogółem za 2005 r.

"Informacje" za lata 2006-2007 są informacjami za okres do 31 grudnia danego roku i składają się z dwóch części. 

W pierwszej części "Informacji" za 2006 oraz 2007 r. wykazywane są następujące dane:

 1. Wysokość zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne (I filar, tj. bez składek na OFE), odpowiednio - należnych lub wpłaconych za okres od 1999 r. do roku poprzedzającego dany rok - w przypadku ubezpieczonych, na kontach których zewidencjonowano składki na ubezpieczenie emerytalne za co najmniej jeden miesiąc z okresu od stycznia 1999 r. do grudnia (włącznie) roku poprzedzającego dany rok.
 2. Wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego, po waloryzacji za dany rok - w przypadku ubezpieczonych mających ustalony kapitał początkowy.
 3. Wysokość składek na otwarty fundusz emerytalny:
 • należnych - ogółem za okres do grudnia (włącznie) danego roku - dla ubezpieczonych będących członkami OFE, w przypadku ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1968 r., tj. mających obowiązek przystąpienia do OFE - bez względu na to, czy są już członkami OFE czy też nie;
 • odprowadzonych - ogółem za okres do grudnia (włącznie) danego roku - w przypadku ubezpieczonych będących członkami OFE.

W drugiej części "Informacji" za 2006 oraz 2007 r. wykazywana jest wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS (I filar, bez składek na OFE) za dany rok, odpowiednio - należnych lub wpłaconych, w wysokości nominalnej, w podziale na miesiące (jeżeli na koncie osoby ubezpieczonej zewidencjonowano składkę na ubezpieczenie emerytalne za co najmniej jeden miesiąc danego, odpowiednio 2006 lub 2007 r.).

"Informacje" za lata 2006-2007 zawierają również poglądową informację o wysokości przyszłej emerytury z I filaru.

"Informacje" za lata 2008-2010, (tj. "Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., "Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz "Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.), zawierają następujące dane:

 1. Zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne (tj. kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na I filarze za okres od stycznia 1999 r. do grudnia, odpowiednio 2007, 2008 lub 2009 r. /włącznie/ - jeżeli osoba ubezpieczona miała zewidencjonowaną składkę na ubezpieczenie emerytalne za co najmniej jeden miesiąc z tego okresu).
 2. Zwaloryzowany kapitał początkowy (jeżeli osoba ubezpieczona ma ustalony decyzją ZUS kapitał początkowy).
 3. Składki na otwarte fundusze emerytalne (ogółem za okres do grudnia, odpowiednio 2008, 2009 lub 2010 r. włącznie):
 • należne (w przypadku ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1969 r. - jeżeli są członkami OFE /II filar/, a w przypadku ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1968 r., tj. mających obowiązek przystąpienia do OFE - bez względu na to, czy są już członkami OFE),
 • odprowadzone (w przypadku ubezpieczonych będących członkami OFE).
 1. Wysokość hipotetycznej emerytury - w przypadku ubezpieczonych, którzy na 31 grudnia odpowiednio 2008, 2009 lub 2010 r. mieli ukończone co najmniej 35 lat, przy czym:

Ubezpieczonym: kobietom, które na 31 grudnia, odpowiednio 2008, 2009 lub 2010 r. miały ukończone 35 lat, a nieukończone 55 lat, oraz mężczyznom, którzy na 31 grudnia, odpowiednio 2008, 2009 lub 2010 r. mieli ukończone 35 lat, a nieukończone 60 lat, Zakład podaje wysokość: 

 1. Hipotetycznej emerytury (I filar), jaką uzyskałby ubezpieczony w wieku emerytalnym według stanu konta na dzień 31 grudnia, odpowiednio 2008, 2009 lub 2010 r. (tj. odpowiednio: w wieku 60 lat - w przypadku kobiet, w wieku 65 lat - w przypadku mężczyzn),
 2. Hipotetycznej emerytury (I filar), jaką uzyskałby ubezpieczony w wieku emerytalnym z uwzględnieniem hipotetycznej kwoty składek za każdy pełny miesiąc do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Ubezpieczonym: kobietom, które na 31 grudnia, odpowiednio 2008, 2009 lub 2010 r. miały ukończone 55 lat, a nieukończone 60 lat, oraz (w "Informacji" za 2009 i "Informacji" za 2010 r.) mężczyznom, którzy na 31 grudnia, odpowiednio 2009 lub 2010 r. mieli ukończone 60 lat, Zakład podaje dodatkowo wysokość:

 1. Hipotetycznej emerytury (I filar), jaką uzyskałby ubezpieczony (według stanu konta na dzień 31 grudnia, odpowiednio 2008, 2009 lub 2010 r.) w wieku: 
 • emerytalnym, 

 • przekraczającym wiek emerytalny o rok,

 • przekraczającym wiek emerytalny o dwa lata,

 • przekraczającym wiek emerytalny o trzy lata,

 • przekraczającym wiek emerytalny o cztery lata,

 • przekraczającym wiek emerytalny o pięć lat.

 1. Hipotetycznej emerytury (I filar), jaką uzyskałby ubezpieczony (z uwzględnieniem hipotetycznej kwoty składek za każdy pełny miesiąc do osiągnięcia wieku - jak niżej) w wieku: 
 • emerytalnym, 

 • przekraczającym wiek emerytalny o rok,

 • przekraczającym wiek emerytalny o dwa lata,

 • przekraczającym wiek emerytalny o trzy lata,

 • przekraczającym wiek emerytalny o cztery lata,

 • przekraczającym wiek emerytalny o pięć lat.

Ubezpieczonym kobietom, które na 31 grudnia, odpowiednio 2009 lub 2010 r. miały ukończone 60 lat (i nie wystąpiły o ustalenie emerytury), w "Informacji" za 2009 lub 2010 r. Zakład podaje wysokość:

 1. Hipotetycznej emerytury (I filar), jaką uzyskałby ubezpieczony (według stanu konta na dzień 31 grudnia (odpowiednio 2009 lub 2010 r.) w wieku: 
 • faktycznym, 

 • przekraczającym wiek faktyczny o rok,

 • przekraczającym wiek faktyczny o dwa lata,

 • przekraczającym wiek faktyczny o trzy lata,

 • przekraczającym wiek faktyczny o cztery lata,

 • przekraczającym wiek faktyczny o pięć lat.

 1. Hipotetycznej emerytury (I filar), jaką uzyskałby ubezpieczony (z uwzględnieniem hipotetycznej kwoty składek za każdy pełny miesiąc do osiągnięcia wieku - jak niżej) w wieku: 
 • przekraczającym wiek faktyczny o rok, 

 • przekraczającym wiek faktyczny o dwa lata, 

 • przekraczającym wiek faktyczny o trzy lata, 

 • przekraczającym wiek faktyczny o cztery lata, 

 • przekraczającym wiek faktyczny o pięć lat.

Wartości hipotetycznej emerytury, jak sama nazwa wskazuje, są wartościami szacunkowymi, opartymi na odpowiednio przyjętych założeniach, a więc są to orientacyjne prognozy wartości emerytury, a nie faktyczna wartość przyszłego świadczenia. W związku z tym podane w informacji kwoty hipotetycznej emerytury nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uwaga!

W "Informacjach" o stanie konta osób ubezpieczonych, mających na 31 grudnia odpowiednio 2008, 2009 lub 2010 r. ukończone 35 lat, które na swoim indywidualnym koncie w ZUS zgromadziły niski kapitał (kapitał początkowy i składki na ubezpieczenie emerytalne), mogą wystąpić niskie kwoty hipotetycznej emerytury. Między innymi może to być spowodowane: 

 • brakiem zewidencjonowanych danych o wysokości zwaloryzowanego kapitału początkowego (osoba nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu przed 1 stycznia 1999 r. albo podlegała ubezpieczeniu, ale nie złożyła jeszcze wniosku o ustalenie kapitału początkowego), 
 • brakiem zewidencjonowanych danych albo zapisaną na koncie niską kwotą zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne (osoba nie podlegała ubezpieczeniom społecznym w latach objętych waloryzacją; osoba osiągała niskie przychody stanowiące podstawę wymiaru składek; osoba miała krótki okres ubezpieczenia objęty waloryzacją), 
 • zewidencjonowaniem na koncie wyłącznie kwot składek na ubezpieczenie emerytalne za dany rok (odpowiednio 2008, 2009 lub 2010), które są bardzo niskie (osoba w trakcie odpowiednio 2008, 2009 lub 2010 r. miała krótkie okresy ubezpieczenia lub osiągała niskie kwoty przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek). 
 1. Składki na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarty fundusz emerytalny - za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych (czyli odpowiednio za 2008, 2009 lub 2010 r.), w wysokości nominalnej, w podziale na miesiące (jeżeli na koncie osoby ubezpieczonej zewidencjonowano składkę na ubezpieczenie emerytalne za co najmniej jeden miesiąc, odpowiednio 2008, 2009 lub 2010 r.).

"Informacje" za lata 2011 i 2012 (tj. "Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 75, poz. 398) "Informacja" za lata 2011 i 2012 powinna zostać przekazana ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

Wysyłana w 2013 r. "Informacja o stanie konta ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych" według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera szerszy zakres przekazywanych informacji. Uwzględnia dane zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych za lata 2011 i 2012.

Po raz pierwszy Zakład podaje: 

 1. Informację o składkach zewidencjonowanych na subkoncie - należnych i wpłaconych, tj.:
 • Wysokość składek należnych - podawana jest ubezpieczonym:
  • urodzonym po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. - jeżeli są członkami OFE,
  • urodzonym po 31 grudnia 1968 r. (czyli osobom, które miały obowiązek przynależności do OFE), bez względu na to, czy są już członkami otwartego funduszu emerytalnego.

Składka ta za okres od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosiła 5% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne wykazanej za danego ubezpieczonego w dokumentach rozliczeniowych przekazanych do ZUS przez płatnika składek.

 • Wysokość składek wpłaconych - podawana jest ubezpieczonym, którzy są członkami OFE i dla których zostały przekazane opłacone składki na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.
 1. Wysokość zwaloryzowanych składek i odsetek za zwłokę ogółem zewidencjonowanych na subkoncie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Składki i odsetki za zwłokę ogółem zewidencjonowane na subkoncie w ZUS według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku - podlegają waloryzacji rocznej. Waloryzacja roczna przeprowadzana jest od 1 czerwca każdego roku.

Pierwsza roczna waloryzacja składek i odsetek zewidencjonowanych na subkoncie została przeprowadzona 1 czerwca 2013 r. i objęła składki wpłacone i odsetki za zwłokę zewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia 2012 r. (począwszy od składek należnych za maj 2011 r.).

Pierwsza roczna waloryzacja składek zewidencjonowanych na subkoncie dokonywana jest wskaźnikiem rocznej waloryzacji w wysokości 106,27%.

Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych, "Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera następujące dane:

 1. Wysokość hipotetycznej emerytury - podawana jest ubezpieczonym, którzy na dzień 31 grudnia 2012 r. ukończyli co najmniej 35 lat. Jest to hipotetyczna wartość emerytury z I filaru (ZUS), jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku emerytalnym, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153 poz. 1227 z późn. zm.), przyjmując:
 • stan konta na dzień 31 grudnia 2012 r.,
 • stan konta na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz hipotetyczną kwotę składek za każdy pełny miesiąc do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Wiek emerytalny, dla którego została naliczona hipotetyczna emerytura, został określony według aktualnego stanu prawnego, zmienionego tzw. ustawą "wiekową" (tj. ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 637).

 1. Zwaloryzowany kapitał początkowy - przypadku, gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu obliczony.
 2. Zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne i subkonto.
 3. Składki na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne i subkonto, odpowiednio - należne bądź wpłacone, za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych (odrębnie za lata 2011 i 2012), w wysokości nominalnej, w podziale na miesiące.
 4. Składki na otwarte fundusze emerytalne (ogółem za okres 1999-2012), odpowiednio należne i odprowadzone - w przypadku osób będących członkami OFE, oraz należne - w przypadku osób mających ustawowy obowiązek przynależności do OFE, tj. urodzonych po 31 grudnia 1968 r.

Informacja za lata 2013 i 2014 (tj. "Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.)

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. poz. 1717) "Informacja" za lata 2013 i 2014 powinna zostać przekazana ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

Wysyłana w 2015 r. "Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zawiera szerszy zakres przekazywanych informacji. Uwzględnia dane zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych za lata 2013 i 2014.

Informacja zawiera następujące dane:

 1. Zwaloryzowany kapitał początkowy – przypadku, gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu obliczony.
 2. Zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne i subkonto.
 3. Składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości nominalnej (czyli bez waloryzacji) w podziale na miesiące za 2013 i 2014 r., dla ubezpieczonych, dla których ZUS utworzył subkonto kwota składki jest pomniejszona o składki na otwarte fundusze emerytalne i subkonto.
 4. Składki zewidencjonowane na subkoncie:
 • należne - czyli wynikające z dokumentów przekazanych do ZUS przez płatników składek,
 • wpłacone.
 1. Zwaloryzowane składki, środki i odsetki za zwłokę ogółem, zewidencjonowane na subkoncie na dzień 31 grudnia 2014 r.

Na wartość "środków" na dzień 31 grudnia 2014 r. składają się m.in. kwoty: środków przekazanych przez OFE odpowiadających sumie wartości 51,5% umorzonych jednostek rozrachunkowych (tzw. aktywa); środków uzyskanych w wyniku umorzenia przez OFE jednostek rozrachunkowych w związku z osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku niższego niż 10 lat od wieku emerytalnego właściwego dla danego ubezpieczonego (tzw. suwak bezpieczeństwa), a także 51,5% wartości nominalnej składek opłaconych, które powinny być przekazane do OFE na rachunki osób, które członkostwo nabyły w drodze losowania.

 1. Wartość środków zewidencjonowanych na subkoncie na dzień 30 stycznia 2014 r.
 2. Wartość środków zewidencjonowanych na subkoncie na dzień 3 lutego 2014 r. 

Na wartość środków zewidencjonowanych na subkoncie na dzień 3 lutego 2014 r., oprócz zwaloryzowanych składek i odsetek zewidencjonowanych do tego dnia, składa się: 

 • w przypadku członka OFE - wartość środków odpowiadającą sumie wartości umorzonych przez otwarty fundusz emerytalny 51,5% jednostek rozrachunkowych (tzw. aktywa) - dla ubezpieczonego, który na dzień 31 stycznia 2014 r. posiada zapisane na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym jednostki rozrachunkowe; 
 • w przypadku ubezpieczonego, który w dniu 31 stycznia 2014 r. uzyskał członkostwo w OFE w wyniku losowania przez ZUS - 51,5% wartości nominalnej składek opłaconych w wysokości obowiązującej za okresy, których składki dotyczą, a które powinny być przekazane do OFE przed losowaniem.
 1. Hipotetyczna emerytura to prognoza wysokości przyszłej emerytury liczona na podstawie kwoty zwaloryzowanych składek, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz średniego dalszego trwania życia dla wieku emerytalnego właściwego dla danej osoby. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące poglądowej informacji o wysokości przyszłej emerytury z I filaru znajdują się w sekcji "Emerytury". 
 2. Składki na otwarte fundusze emerytalne:
 • należne - czyli wynikające z dokumentów przekazanych do ZUS przez płatników składek,
 • odprowadzone - czyli faktycznie przekazane.
   
Informacja za rok 2015.  (tj. "Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.)
Wysyłana w 2016 r. "Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zawiera szerszy zakres przekazywanych informacji. Dodatkowo podane są dane o wartości ogółem kwot zewidencjonowanych:
 • na koncie 
 • na koncie i subkoncie łącznie
oraz kwota hipotetycznej emerytury obliczona na podstawie wartości ogółem kwot zapisanych na koncie i subkoncie łącznie. 
Po raz pierwszy w ramach akcji informowania o stanie konta, nie zostaną wysłane informacje do ubezpieczonych, którzy mają założony profil na PUE, gdyż będą one dostępne w formie elektronicznej. Na żądanie ubezpieczonego, informacja o stanie konta za 2015 r. może być wydana w formie pisemnej w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.
Informacja zawiera następujące dane:
 1. Zwaloryzowany kapitał początkowy – przypadku, gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu obliczony.
 2. Zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne (z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne i subkonto dla ubezpieczonych, dla których ZUS utworzył subkonto).
 3. Składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości nominalnej (czyli bez waloryzacji) w podziale na miesiące za 2015 r., (z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne i subkonto dla ubezpieczonych, dla których ZUS utworzył subkonto).
 4. Składki na subkoncie:
 • należne - czyli wynikające z dokumentów przekazanych do ZUS przez płatników składek,
 • wpłacone.
 5.  Zwaloryzowane składki, środki i odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna, ogółem,    zewidencjonowane na subkoncie. 
 6.  Wartość ogółem kwot zewidencjonowanych:
 • na koncie (I filar) - wartość podana w tym punkcie informuje jaka kwota ogółem zgromadzona jest na koncie w ZUS na przyszłą emeryturę. Jeżeli w ZUS ubezpieczony posiada wyłącznie konto (I filar), to na tę kwotę składają się zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne za okres od stycznia  1999 r. do grudnia 2014 r., zwaloryzowany kapitał początkowy oraz składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości nominalnej za 2015 r.
 • na koncie (I filar) i subkoncie (II filar) łącznie - jeśli ubezpieczony posiada w ZUS również subkonto to dodatkowo podana jest łączna wartość kwot zgromadzonych na koncie oraz na subkoncie (na którą składają się zwaloryzowane na subkoncie składki, środki z OFE, odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna).
 7.   Hipotetyczna emerytura obliczona na podstawie wartości ogółem kwot zewidencjonowanych:
 • na koncie (I filar):

 podawana jest dla ubezpieczonych, którzy ukończyli do 31 grudnia 2015 roku co najmniej 35 lat.

 Jest to wysokość przyszłej emerytury jaką ubezpieczony otrzymałby z ZUS  obliczona wyłącznie na  podstawie kwot zgromadzonych na koncie w ramach I filara, gdyby ubezpieczony ten przeszedł na  emeryturę po osiągnięciu właściwego dla niego wieku emerytalnego. Prezentowana jest w dwóch  wariantach:
 • pierwszy wariant prezentuje wysokość emerytury obliczonej na podstawie kwot zgromadzonych na koncie za okres do 31 grudnia 2015 r., gdyby po tej dacie na konto w ZUS nie wpływały już żadne składki, co oznacza, że np. ubezpieczony przestałby pracować od 1 stycznia 2016 r. 
 • drugi wariant prezentuje kwotę emerytury gdyby do osiągnięcia wieku emerytalnego ubezpieczony np. pracował, co wiąże się z odkładaniem składek na koncie. Z uwagi na fakt, iż ZUS nie ma danych o składkach jakie ubezpieczony może osiągnąć w przyszłości, wyliczył indywidualnie dla każdego ubezpieczonego hipotetyczne składki (na podstawie zgromadzonych składek za okres od stycznia 1999 r.) za okres do uzyskania wieku emerytalnego  i doliczył je do podstawy wyliczenia hipotetycznej emerytury w pierwszym wariancie.
 • na koncie i subkoncie łącznie 
 Ta pozycja jest wykazana wyłącznie dla osób, które mają w ZUS subkonto. Jest to prognoza  wysokości przyszłej emerytury, którą ZUS obliczył na podstawie zgromadzonych kwot łącznie na  koncie (I filar) i subkoncie (II filar). Oznacza to, że przy wyliczeniu przyszłej emerytury w tej pozycji    ZUS uwzględnił zapisane na koncie zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne i kapitał  początkowy, składki w wysokości nominalnej za 2015 r.  oraz zapisane na subkoncie zwaloryzowane  składki, odsetki za zwłokę, opłatę prolongacyjną i środki przekazane przez OFE, dzieląc otrzymaną  kwotę przez średnie dalsze trwanie życia określone dla właściwego wieku emerytalnego dla danego  ubezpieczonego.
 8.   Składki na otwarte fundusze emerytalne:
 • należne - czyli wynikające z dokumentów przekazanych do ZUS przez płatników składek,
 • odprowadzone - czyli faktycznie przekazane.
 

Uwaga!

Wskaźniki waloryzacji składek i kapitału początkowego wynoszą:

 • za rok 1999 – 115,60% - tylko dla potrzeb waloryzacji kapitału początkowego
 • za rok 2000 – 112,72%
 • za rok 2001 – 106,68%
 • za rok 2002 – 101,90%
 • za rok 2003 – 102,00%
 • za rok 2004 – 103,63%
 • za rok 2005 – 105,55%
 • za rok 2006 – 106,90%
 • za rok 2007 – 112,85%
 • za rok 2008 – 116,26%
 • za rok 2009 – 107,22%
 • za rok 2010 – 103,98%
 • za rok 2011 – 105,18%
 • za rok 2012 – 104,68%
 • za rok 2013 – 104,54%
 • za rok 2014 – 102,06%
 • za rok 2015 – 105,37%