Finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

 1. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza do ZUS:
 • pracodawca – za ● osobę pozostającą w stosunku pracy ● osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy - zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy ● osobę w stosunku służbowym albo odbywającą służbę zastępczą,
 • podmiot wypłacający uposażenie lub świadczenie – za osobę w stanie spoczynku pobierającą uposażenie lub uposażenie rodzinne, uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze,
 • podmiot zobowiązany do wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w razie wypłaty świadczeń pracowniczych z FGŚP, o którym mowa w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych,
 • zleceniodawca – za ● osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy- zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz ● osobę z nią współpracującą,
 • właściwy urząd pracy – za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium,
 • inny niż powiatowy urząd pracy podmiot kierujący na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe – za ● osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez ten podmiot, także za ● osoby pobierające stypendium w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez ten podmiot,
 • jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych – za osobę pobierającą zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub spółdzielnia kółek rolniczych – za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz za członków ich rodzin,
 • Kancelaria Sejmu – za osobę pobierającą uposażenie posła,
 • Kancelaria Senatu – za osobę pobierającą uposażenie senatora, 
 • jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inny organ emerytalno-rentowy lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę – za osobę pobierającą emeryturę lub rentę,
 • bank wypłacający emeryturę lub rentę z zagranicy – za osobę pobierającą emeryturę lub rentę z zagranicy,
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – za słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • podmiot wypłacający stypendium sportowe – za osobę pobierającą stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia,
 • jednostka wypłacająca świadczenie, zasiłek lub wynagrodzenie – za ● osoby pobierające świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu lub zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz ● osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie lub w okresie korzystania ze świadczenia górniczego,
 • podmiot w którym działa rada nadzorcza – za członka rady nadzorczej,
 • podmiot wypłacający świadczenie szkoleniowe – za osobę pobierającą świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję – za ławnika sądowego,
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury – za osobę korzystającą ze świadczenia określonego w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
 • jednostka organizacyjna ZUS – za osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej będących w służbie kandydackiej oblicza, finansuje ze środków własnych i odprowadza do ZUS szkoła Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – ze środków otrzymanych z budżetu państwa – obliczają i opłacają:
 • właściwy urząd pracy – za ● bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz ● osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
 • jednostka pomocy społecznej wypłacająca zasiłek – za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta – za ● osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz ● osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub kierujący do uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej lub ośrodek pomocy społecznej realizujący kontrakt socjalny – za ● osoby bezdomne, wychodzące z bezdomności oraz ● osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny,
 • placówka pełniąca funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze oraz dom pomocy społecznej – za dzieci, uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, przebywających w tej placówce lub w tym domu,
 • powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujące indywidualny program integracji – za osoby, które uzyskały w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji,
 • szkoła lub zakład kształcenia nauczycieli – za uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nieprzebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej,
 • ośrodek pomocy społecznej – za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze albo w domach pomocy społecznej,
 • szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie – za studentów i uczestników studiów doktoranckich, odbywających studia w tej szkole lub w tej jednostce,
 • szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie – za ● studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce, oraz absolwentów odbywających w Polsce obowiązkowy staż i za ● osoby odbywające kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w pkt 1 i 4 artykułu Ubezpieczenie dobrowolne, uznanych za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, odbywające (lub planujące odbywać) studia w tej szkole lub w tej jednostce,
 • Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – za kombatantów i osoby represjonowane,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – za cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury – za aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, niekorzystających ze świadczenia określonego w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za:
 • żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniących służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny opłaca się z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu opłaca się z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oblicza, finansuje ze środków własnych i odprowadza do ZUS osoba prowadząca pozarolniczą działalność.
 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza oblicza i odprowadza do ZUS korzystający.
 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym obliczają:
 • pracodawcy,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne tych osób finansuje budżet państwa, natomiast opłaca ZUS.

 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, oblicza jako płatnik składek - jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Składka na to ubezpieczenie jest finansowana z budżetu państwa, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych są finansowane z Funduszu Kościelnego.
 3. Ubezpieczeni, niewymienieni w podpunktach od 1 do 9 (m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność), opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne z własnych środków.