Dodatek dla sierot zupełnych

Dodatek dla sierot zupełnych przysługuje do renty rodzinnej, do której  uprawniona jest sierota zupełna - na podstawie art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748).

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna sierota zupełna - dodatek dla sierot zupełnych przyznawany jest i wypłacany dla każdej z tych sierot.

Kwota dodatku dla sierot zupełnych podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Informacje dot. wysokości dodatków.

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych