Dodatek weterana poszkodowanego

Dodatek weterana poszkodowanego - przyznawany jest na podstawie art.36 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) - osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
Weteranem poszkodowanym jest osoba, która biorąc udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Status weterana poszkodowanego przyznaje - w formie decyzji administracyjnej - m.in.:

1) Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych,

2) Minister właściwy do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura ogłaszana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość dodatku jest uzależniona od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu i wynosi:

1) od 10 do 20 % uszczerbku - 10 % podstawy wymiaru,

2) od 21 do 30 % uszczerbku - 20 % podstawy wymiaru,

3) od 31 do 40 % uszczerbku - 30 % podstawy wymiaru,

4) od 41 do 50 % uszczerbku - 40 % podstawy wymiaru,

5) od 51 do 60 % uszczerbku - 50 % podstawy wymiaru,

6) od 61 do 80 % uszczerbku - 60 % podstawy wymiaru,

8) powyżej 80 % uszczerbku -   80 % podstawy wymiaru.

W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów przysługuje tylko jeden dodatek.

Dodatek jest wypłacany:

1) miesięcznie, wraz z emeryturą lub rentą - w terminie płatności świadczenia,

2) kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału - w przypadku zawieszenia wypłaty emerytury lub renty.

Dodatek podlega waloryzacji  poprzez ponowne obliczenie jego wysokości od kwoty najniższej emerytury, przy zastosowaniu właściwej dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu stawki procentowej  -  od miesiąca, w którym podwyższeniu podlega najniższa emerytura.

Informacje dot. wysokości dodatków.


Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych