Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek za tajne nauczanie -   przyznawany jest  nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie albo przed dniem 1 września 1939r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. Dodatek ten przysługuje na podstawie art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze  zm.). Kwota dodatku za tajne nauczanie ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Zbieg prawa do dodatku kombatanckiego i do dodatku za tajne nauczanie 

Osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku z tytułu tajnego nauczania przysługuje tylko jeden z tych dodatków - wyższy lub wybrany przez zainteresowanego.

Informacje dot. wysokości dodatków.


Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych