Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla  - na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192, poz.1379 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla w naturze oraz rent wyrównawczych (Dz. U. Nr 118, poz. 753).

Ekwiwalent pieniężny wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytom lub rencistom z kopalń całkowicie zlikwidowanych uprawnionym do bezpłatnego węgla, którzy świadczenie uzyskali przed dniem 1 stycznia 2007r.

Prawo do ekwiwalentu ustala się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, jeżeli prawo do tego ekwiwalentu ustalane jest po raz pierwszy.

Prawo do tego ekwiwalentu przysługuje również:

  • wdowom (wdowcom) i sierotom, mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent pieniężny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • osobom, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną przyznaną na czas określony (wraz z ekwiwalentem pieniężnym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych), do której prawo ustało, a następnie zostało przywrócone,
  • osobom, którym przyznano emeryturę zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, obok której ekwiwalent wypłacany był przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • osobom, którym został przyznany i wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ekwiwalent pieniężny na podstawie przepisów ustaw obowiązujących w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2007 r.

Wysokość ekwiwalentu stanowi iloczyn ilości węgla objętego uprawnieniem, która nie może być wyższa niż 3 Mg węgla kamiennego rocznie i przeciętnej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II, ustalonego i ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba - wszystkim osobom uprawnionym do tej renty przysługuje łącznie jeden ekwiwalent pieniężny. W razie podziału renty rodzinnej - ekwiwalent pieniężny ulega podziałowi w częściach równych, odpowiednio do liczby uprawnionych do renty rodzinnej.

Informacje dot. wysokości dodatków.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych