Kalkulatory emerytalne

Kalkulatory umożliwiają Państwu obliczanie swojej prognozowanej emerytury wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (I filar) według:

  • dotychczasowych zasad,
  • nowych zasad.

Emeryturę obliczaną według dotychczasowych zasad uzyskają - po spełnieniu wymaganych warunków - ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., oraz ubezpieczeni z tzw. średniej grupy wiekowej, a więc urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., którzy spełnili warunki do tzw. wcześniejszej emerytury.

Wysokość emerytury ustalanej według dotychczasowych zasad uzależniona jest od następujących składników: wysokości podstawy wymiaru, uwzględnionego okresu składkowego i nieskładkowego, kwoty bazowej, obowiązującej w dacie powstania prawa do świadczenia.

Podstawę wymiaru emerytury stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenie emerytalne, według przepisów prawa polskiego, z okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie.

Ubezpieczony może również wskazać do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z okresu 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.

Oprócz wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek do podstawy wymiaru emerytury dolicza się również inne składniki przysługujące ubezpieczonemu (m.in. kwoty zasiłków chorobowych, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy itp.).

nowym systemie emerytalnym, któremu podlega większość obecnie pracujących Polaków, wysokość emerytury z I filara oblicza się na podstawie kwoty zwaloryzowanych składek zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS, zwaloryzowanego kapitału początkowego (czyli składek odprowadzonych przez Państwa przed 1999 r.) i średniego dalszego trwania życia dla kobiet i mężczyzn.

Wysokość kwoty zwaloryzowanych składek zewidencjonowanych na koncie od dnia wejścia w życie reformy emerytalnej oraz kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, które potrzebne są do obliczania wysokości prognozowanej emerytury, znajdą Państwo w Informacji o stanie konta przesyłanej corocznie przez ZUS do wszystkich osób ubezpieczonych urodzonych po 1948 r.

Dodatkowo na tej stronie umieszczony został kalkulator umożliwiający obliczenie prognozowanej wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Kalkulator ten przeznaczony jest wyłącznie dla nauczycieli, którzy chcieliby w przyszłości skorzystać ze świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800)