Emerytury i renty

Treść komunikatów i obwieszczeń prezesa ZUS jest zamieszczana na stronie www.zus.pl dopiero po opublikowaniu ich w "Monitorze Polskim".

 • Rozwiń menu Zwiń menu Najniższe emerytury i renty

  Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r. wynoszą:

  Rodzaj świadczenia

  Kwota

  emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

  1000,00 zł

  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

  750,00 zł

  renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

  1200,00 zł

  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

  900,00 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Dodatki do emerytur i rent

  Od 1 marca 2017 r. wynoszą:

  Rodzaj dodatku

  Kwota

  dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

  209,59 zł

  dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencj

  314,39 zł

  dodatek dla sieroty zupełnej

  393,93 zł

  dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

  209,59 zł

  dodatek kompensacyjny

  31,44 zł

  świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

  od 10,51 zł 
  do 209,59 zł

  świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

  od 10,51 zł
  do 209,59 zł

   

  świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

  840,00 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwota bazowa

  • od 1 marca 2018 r. wynosi 3731,13 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Renta socjalna

  • od 1 marca 2017 r. wynosi 840,00 zł

  Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego ostatnio przez prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie:

  • od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. – 2 838,60 zł,

  • od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r. - 2 953,30 zł,

  • od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. - 3 047,50 zł,

  • od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r. - 2954,50 zł,

  • od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. - 2979,00 zł.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Świadczenie przedemerytalne

  • od 1 marca 2017 r. wynosi 1 040,00 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2016 r.

  Rodzaj kwoty

  Wysokość kwoty

  dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2015 r.

  975,00 zł

  graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2015 r.

  2729,90 zł

  dopuszczalna roczna kwota przychodu

  11 700,00 zł     

  graniczna roczna kwota przychodu

  32 758,80 zł

  gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

  514,93 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2017 r.

  Rodzaj kwoty

  Wysokość kwoty

  dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2016 r.

  1011,80 zł zł

  graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2016 r.

  2833,10 zł

  dopuszczalna roczna kwota przychodu

  12 141,60 zł     

  graniczna roczna kwota przychodu

  33 997,20 zł

  gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

  520,00 zł

 • Rozwiń menu Zwiń menu Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

  Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

  okres od ... kwota

  od 1 marca 2016 r.

  2846,90 zł

  od 1 czerwca 2016 r.

  2927,00 zł

  od 1 września 2016 r.

  2813,40 zł

  od 1 grudnia 2016 r.

  2838,60 zł

  od 1 marca 2017 r.

  2953,30 zł

  od 1 czerwca 2017 r.

  3047,50 zł

  od 1 września 2017 r.

  2954,50 zł

  od 1 grudnia 2017 r.

  2979,00 zł

   

  Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

  okres od ... kwota

  od 1 marca 2016 r.

  5287,10 zł

  od 1 czerwca 2016 r.

  5436,00 zł

  od 1 września 2016 r.

  5224,80 zł

  od 1 grudnia 2016 r.

  5271,60 zł

  od 1 marca 2017 r.

  5484,60 zł

  od 1 czerwca 2017 r.

  5659,70 zł

  od 1 września 2017 r.

  5486,90 zł

  od 1 grudnia 2017 r.

  5532,30 zł

   

  Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

  • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,

  • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

  Zawieszone ani zmniejszone bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie zostają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).

  Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kwoty maksymalnego zmniejszenia

  Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli:

  od 1 marca 2017 r.:
  • 565,53 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

  • 424,18 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

  • 480,73 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

  Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Graniczne kwoty przychodu

  Graniczne kwoty przychodu dla 2017 r. wynoszą odpowiednio:

  35 522,10 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2017 r.,

  65 969,10 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2017 r.

   

  Graniczne kwoty przychodu dla 2016 r. wynoszą odpowiednio:

  34 054,40 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2016 r.,

  63 243,30 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2016 r.