Postępowanie odwoławcze

Każdej osobie zainteresowanej, która nie zgadza się z treścią decyzji wydanej w jej sprawie przez organ rentowy, przysługują środki odwoławcze, określone w odrębnych przepisach.

Odwołanie

Od decyzji wydanej przez organ rentowy w sprawie emerytury lub renty przysługuje odwołanie do właściwego sądu - w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Odwołanie wnosi się na piśmie, za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie takie można wnieść również, we wskazanym wyżej terminie, w formie ustnej do protokołu, sporządzonego przez organ, który wydał zaskarżaną decyzję.

Wnioskodawca w odwołaniu wskazuje zaskarżaną decyzję, uzasadnia zarzuty i wnioski. Odwołanie powinno być podpisane przez wnoszącego odwołanie, albo przez jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu jedynie w sytuacji, gdy ZUS uzna odwołanie w całości za słuszne. W przypadku, gdy odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, ZUS przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do właściwego sądu wraz z uzasadnieniem.

Właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie emerytury lub renty jest sąd okręgowy - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, jako sąd I instancji.

Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym. Uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie wnioskodawcy lub organu rentowego, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku.

Apelacja

Od wyroku sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji wyroku - termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Tak więc, odwołując się od wyroku sądu I instancji, apelację należy wnieść w terminie nie późniejszym niż 3 tygodnie od dnia ogłoszenia sentencji wyroku.

Terminy, o których mowa wyżej, uznaje się za zachowane, gdy przed ich upływem strona wniosła apelację do sądu II instancji. W takim przypadku sąd II instancji niezwłocznie przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

Skarga kasacyjna

Od wydanego przez sąd II instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie, przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Orzeczenia sądu apelacyjnego stają się prawomocne z upływem terminu przewidzianego na wniesienie skargi kasacyjnej. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem. Skargę kasacyjną wnosi się przez pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym.