Czym jest kapitał początkowy i komu go ustalamy

Obliczymy Ci kapitał początkowy jeśli:

  • urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r.,
  • przed 1999 r. opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne lub byłeś zatrudniony.

Obliczymy Ci kapitał początkowy również wtedy, gdy urodziłeś się przed 1949 r. i spełniasz łącznie następujące warunki:

  • złożyłeś po raz pierwszy wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego po 31 grudnia 2008 r. i wystąpiłeś o obliczenie emerytury według nowych, zreformowanych zasad,
  • masz okresy składkowe i nieskładkowe – co najmniej 20 lat, jeśli jesteś kobietą, lub co najmniej 25 lat, jeśli jesteś mężczyzną (przy wyliczaniu możemy wziąć pod uwagę okresy nieskładkowe tylko w takim wymiarze, który nie będzie przekraczać 1/3 okresów składkowych),
  • po tym, jak osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny, dalej byłeś objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Okresów urlopów udzielonych z tytułu opieki nad dziećmi oraz okresów niewykonywania pracy z powodu opieki nad dziećmi nie ograniczamy do 1/3 okresów składkowych. Zasada ta dotyczy tylko kapitału początkowego. Jeżeli okresy te przypadały przed dniem nabycia prawa do renty lub emerytury, możemy uwzględnić je przy obliczaniu kapitału początkowego w wymiarze do 3 lat na każde dziecko w wieku do 4 lat. Okres ten uwzględniamy w większym wymiarze, jeśli sprawowałeś opiekę nad bliźniakami lub większą liczbą dzieci urodzonych przy jednym porodzie – wtedy okres może wynosić do 4 lat. Łącznie jednak możemy uwzględnić tylko 6 lat – bez względu na liczbę dzieci.

Jeśli sprawowałeś opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi), na które przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny, dodatkowo zwiększamy okres nieskładkowy – do 3 lat na każde dziecko.

Jeżeli studiowałeś przed 1 stycznia 1999 r. i ukończyłeś studnia wyższe, uwzględnimy Ci je w wymiarze ograniczonym do 1/3 wszystkich okresów składkowych (przebytych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę).

Wyliczymy Ci kapitał początkowy na 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy złożysz wniosek o jego ustalenie. Wniosek powinieneś złożyć najpóźniej z wnioskiem o emeryturę.

Ważne!
Nie czekaj ze złożeniem wniosku o ustalenie kapitału początkowego do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wiele zakładów pracy jest likwidowanych lub przekształcanych i możesz mieć trudności z uzyskaniem dokumentów (szczególnie zaświadczeń o wysokości zarobków).