Niezbędne dokumenty

Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o  czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wystawione na druku ZUS ZLA. Zaświadczenie to w okresie od  1 stycznia 2016 r. do 30 listopada 2018 r.  nadal może być wystawione na formularzu ZUS ZLA według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie od 1 stycznia 2016 r. w związku z wprowadzeniem możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym , profilem zaufanym ePUAP, a od 1 grudnia 2017 r. także z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z wzorem ustalonym przez ZUS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS, dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest także:

  1. zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego (zaświadczenie lekarskie e –ZLA),
  2. wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego (wydruk zaświadczenia lekarskiego e –ZLA) – tylko w określonych przypadkach,
  3. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS w przypadku, gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA nie jest możliwe  (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).

Więcej informacji  o wystawianiu elektronicznych zaświadczeniach lekarskich od 1 stycznia 2016 r. oraz zasadach dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego znajdziesz w materiale Elektroniczne zaświadczenia lekarskie - informacja dla płatników.

Od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza:

  • zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko  zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem;
  • określające początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Nie wymaga się od ubezpieczonych przetłumaczenia na język polski zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw.

Do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru wymagane jest:

  • zaświadczenie lekarskie na formularzu ZUS ZLA albo zaświadczenie lekarskie e –ZLA, albo wydruk zaświadczenia lekarskiego e –ZLA, albo zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, z wpisanym kodem "B" lub odrębne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan ciąży - w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży,
  • karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku:
    • w razie niemożności wykonywania pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
    • jeżeli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw stwierdzonego wcześniej wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

 

Gdy wypłaty zasiłku dokonuje ZUS

Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku:

  • Z-3 - w przypadku pracowników,
  • Z-3b - przypadku ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych albo
  • Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Ubezpieczony ubiegający się o zasiłek chorobowy za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego jest zobowiązany także złożyć  oświadczenie o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz o niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników - na druku Z-10.

W przypadku gdy zasiłek chorobowy jest wypłacany przez ZUS, odpowiednie dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego składane przez ubezpieczonego (wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53, oświadczenie Z-10 i inne oświadczenia) oraz wystawiane przez lekarza albo płatnika składek (zaświadczenia) mogą być złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP, przekazanego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS przez profil PUE ZUS.