Przyznanie renty

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS Rp-1a

Wniosek ZUS Rp-1a

Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

ZUS Rp-8

Zeznanie ZUS Rp-8

Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

Rp-7

Zaświadczenie Rp-7

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

ZUS Rp-1R

Wniosek ZUS Rp-1R

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Rp-6

Informacja Rp-6

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

N-9

Zaświadczenie ZUS N-9

Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie