Wnioski ubezpieczonego

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS-US-UIU-01

Wniosek ZUS-US-UIU-01

Wniosek o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy

US-10

Wniosek US-10

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

EWZ-1

Wniosek EWZ-1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego)

EWZ-2

Wniosek EWZ-2

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

US-16

Wniosek US-16

Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o okresach przerw w opłacaniu składek

ZUS-EPW-U

Wniosek ZUS-EPW-U

Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)

ZUS EZS-U

Wniosek ZUS EZS-U

Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z dokonanym przez ZUS ustaleniem (brak płatnika składek oraz następcy prawnego)

US-7

Wniosek US-7

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń

US-9

Wniosek US-9

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

US-11

Wniosek US-11

Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia, czy pracodawca zgłosił informacje o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze