Zaświadczenia lekarskie

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

N-9

Zaświadczenie ZUS N-9

Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie

ZAS-2

Zaświadczenie ZAS-2

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie niezdolności do pracy

ZAS-21

Zaświadczenie ZAS-21

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia

ZAS-8

Zaświadczenie ZAS-8

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy lub wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy

ZAS-9

Zaświadczenie ZAS-9

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z faktem poddania się badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi ich pobrania

ZAS-40

Zaświadczenie ZAS-40

Zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu

ZAS-13

Zaświadczenie ZAS-13

Zaświadczenie lekarskie o dacie przewidywanego porodu

ZAS-38

Zaświadczenie ZAS-38

Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat z powodu choroby, porodu lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem

ZAS-7

Wniosek ZAS-7

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową