Zasiłek chorobowy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

EZP

Wniosek EZP

Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce

ZUS Z-3

Zaświadczenie ZUS Z-3

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące pracowników)

ZUS-RZ-WZD-01

Wniosek ZUS-RZ-WZD-01

Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o zmianę danych adresowych, zmianę nazwiska/imienia, wypłatę polskiego świadczenia, zmianę rachunku bankowego.

ZAS_53

Wniosek ZAS-53

Wniosek o zasiłek chorobowy

ZUS Z-3a

Zaświadczenie ZUS Z-3a

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące ubezpieczonych niebędących pracownikami, z wyłączeniem osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)

ZUS Z-3b

Zaświadczenie ZUS Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)

ZUS Z-10

Oświadczenie ZUS Z-10

Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne

ZUS Z-10

Oświadczenie ZUS Z-10

Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne

ZAS-66

Wniosek ZAS-66

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, do którego wypłaty zobowiązany jest płatnik składek

ZAS-7

Wniosek ZAS-7

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową