Ścieżka nawigacji

Aktualności

Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS można podzielić i wypłacić po śmierci ubezpieczonego

Tylko subkonto w ZUS, bez członkostwa w OFE

Jeśli ktoś ma subkonto w ZUS, to może wskazać osoby uprawnione do zapisanych na nim środków po jego śmierci. W dowolnym momencie może też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.

ZUS informuje osobę ubezpieczoną, która nie zawarła umowy z OFE, o tym, że musi ona złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych między nią a jej współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jej śmierci. Warto z tego skorzystać. Jeśli nie ma takiego wskazania, wówczas środki zapisane na subkoncie wchodzą do masy spadkowej.

– W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, ZUS – na podstawie jej wskazania – informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie tej zmarłej osoby o tym, że mogą one złożyć wniosek o wypłatę, mimo że przepisy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku – wyjaśniła dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS Ewa Kosowska.

Podział środków na subkoncie następuje na podstawie wniosku osoby uprawnionej do tych środków, w oparciu o złożone wcześniej oświadczenie i wskazanie.

Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, są przekazywane osobom wskazanym przez zmarłego, a jeśli nie ma takich osób, wówczas wchodzą w skład spadku.

Aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS, nie trzeba korzystać z pośredników (firm). Wystarczy przyjść do placówki i złożyć odpowiedni wniosek. Formularze dotyczące subkonta są dostępne na stronie ZUS.

Subkonto w ZUS i członkostwo w OFE

Jeśli ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, wskazanie osób uprawnionych do środków zapisanych na rachunku w OFE i subkoncie w ZUS powinien złożyć w swoim OFE.

Podział środków po jego śmierci rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym. Oznacza to, że osoba do nich uprawniona musi w pierwszej kolejności złożyć stosowny wniosek do właściwego OFE, aby otrzymać należne środki.

OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS o:

  • osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE w razie śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto,
  • udziale tych osób w środkach zgromadzonych na rachunku w OFE,

w ciągu 14 dni od momentu zrealizowania podziału.

Podział środków na subkoncie w ZUS jest zatem konsekwencją podziału środków zgromadzonych w OFE. Po tym jak do ZUS wpłynie stosowne zawiadomienie z OFE, ZUS ma 3 miesiące na podzielenie i wypłatę środków zapisanych na subkoncie zmarłej osoby ubezpieczonej.