Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne członków rad nadzorczych

Jesteś członkiem rady nadzorczej i otrzymujesz w związku z tym wynagrodzenie? Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne. Jeśli dodatkowo mieszkasz w Polsce – to także ubezpieczenie zdrowotne.

Kto jest objęty ubezpieczeniami społecznymi

Obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi objęci są:

  • wszyscy członkowie rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu. Nie ma przy tym znaczenia, czy mają inny tytuł do ubezpieczeń np. umowę o pracę albo prawo do emerytury lub renty,
  • członkowie rad nadzorczych w firmach, w których taki organ występuje.

Ważne!
Członkowie rad nadzorczych nie są objęci ubezpieczeniami chorobowym i wypadkowym.

Jeśli spełniasz te warunki, to obejmiemy Cię obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Nastąpi to od dnia, w którym zostałeś powołany na członka rady nadzorczej, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zacząłeś wykonywać tę funkcję odpłatnie. Ubezpieczenia będą trwać do dnia, w którym przestaniesz pełnić tę funkcję. Jeśli zostałeś powołany na członka rady nadzorczej, ale nie otrzymujesz jeszcze wynagrodzenia, to do momentu jego przyznania nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi.

Przykład 1
Pan Jan pełni funkcję członka rady nadzorczej od 17.01.2017 r. Do 31.03 pełnił tę funkcję nieodpłatnie, a od 1.04 otrzymał prawo do wynagrodzenia z tego tytułu. Obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi został objęty od 1.04.2017 r.

Kto jest Twoim płatnikiem składek

Płatnikiem składek na Twoje ubezpieczenia jako członka rady nadzorczej jest firma, w której działa rada.

Od jakiej kwoty wyliczane są Twoje składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych są wyliczane od Twojego przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stanowi on tzw. podstawę wymiaru składek.

Składek nie opłaca się od niektórych składników przychodu, które zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Kto finansuje Twoje składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenie emerytalne finansujecie w równych częściach: Ty i płatnik składek (po 9,76% podstawy wymiaru). Natomiast składki na ubezpieczenia rentowe finansujecie następująco: Ty w wysokości 1,5% podstawy wymiaru i płatnik składek w wysokości 6,5% podstawy wymiaru.

Od jakiej kwoty wyliczana jest Twoja składka zdrowotna

Gdy płatnik składek ustala, od jakiej kwoty wyliczyć składkę na Twoje ubezpieczenie zdrowotne, bierze pod uwagę podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwotę tę pomniejsza o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które Ty finansujesz.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składek i jest ona finansowana przez Ciebie.

Co ze składkami na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych

Płatnik składek ma obowiązek opłacać za Ciebie składkę na Fundusz Pracy (FP), którą ustala od tej samej kwoty, od jakiej oblicza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia), czyli od Twojego przychodu. Nie musi opłacać tej składki, jeśli Twój miesięczny przychód po przeliczeniu na okres miesiąca jest niższy od ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli więcej niż jeden płatnik składek ma obowiązek opłacać składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to składkę na FP obliczy każdy z nich, jeśli łączna kwota Twojego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Składkę tą finansuje płatnik składek.

Ważne!
Jeśli jesteś kobietą i skończyłaś 55 lat albo mężczyzną i skończyłeś 60 lat, płatnik nie opłaca za Ciebie składki na FP.

Płatnik składek nie opłaca za Ciebie jako członka rady nadzorczej składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kto opłaca za Ciebie składki

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy oblicza, rozlicza i przekazuje do nas płatnik składek.

Z jakim kodem płatnik składek zgłosi Cię do ubezpieczenia

Jeśli mieszkasz w Polsce, ale nie otrzymujesz wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, obowiązkowe jest dla Ciebie tylko ubezpieczenie zdrowotne. Właściwy dla Ciebie kod tytułu ubezpieczenia rozpoczyna się od cyfr 22 40.

Jeśli mieszkasz w Polsce i otrzymujesz wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej – obowiązkowe są dla Ciebie zarówno ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne. Właściwy dla Ciebie kod tytułu ubezpieczenia rozpoczyna się od cyfr 22 41.

Jeśli nie mieszkasz w Polsce, ale otrzymujesz wynagrodzenie za pełnienie w Polsce funkcji członka rady nadzorczej - obowiązkowe są dla Ciebie tylko ubezpieczenia społeczne. Właściwy dla Ciebie kod tytułu ubezpieczenia rozpoczyna się od cyfr 22 42.

W jakim terminie płatnik składek zgłasza Cię do ubezpieczeń

Płatnik składek powinien zgłosić Cię do ubezpieczeń w ciągu 7 dni od powołania (gdy nie pobierasz wynagrodzenia) albo od daty przyznania Ci wynagrodzenia.

Kiedy przestaniesz pełnić funkcję członka rady nadzorczej, płatnik składek powinien w ciągu 7 dni wyrejestrować Cię z ubezpieczeń.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.1831).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1967).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2014 r. poz.1957).