Ścieżka nawigacji

Aktualności

Do 1 marca emeryci i renciści muszą powiadomić ZUS o dodatkowych przychodach w 2020 r.

Emeryci i renciści muszą do 1 marca zawiadomić ZUS o wysokości swoich przychodów w 2020 r. nawet jeśli na bieżąco informowali Zakład o działalności zarobkowej. Informacja ta jest potrzebna aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w 2020 roku we właściwej wysokości. Wcześniejszych emerytów, osoby uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej obowiązują bowiem limity zarobkowe.

ZUS rozlicza emerytów i rencistów na podstawie zaświadczeń z zakładów pracy albo oświadczeń o wysokości przychodu, które składają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na podstawie tych dokumentów porównuje przychód z granicznymi kwotami przychodu dla 2020 r albo kwotami przychodu dla poszczególnych miesięcy.

Wariant roczny czy miesięczny

Przepisy przewidują dwa sposoby rozliczania świadczeń po zakończeniu roku – roczne i miesięczne. Emeryt lub rencista wybiera korzystny dla siebie wariant rozliczenia. Jeśli go nie poda, a z zaświadczenia lub oświadczenia wynika, że ZUS może zastosować oba warianty (podana jest łączna kwota przychodu uzyskanego w 2020 r. i kwoty przychodu z poszczególnych miesięcy tego roku), to rozlicza według korzystniejszego dla emeryta lub rencisty.

Kto nie musi rozliczać się po zakończeniu roku

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat - kobiety i 65 lat - mężczyźni) mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą o tym powiadamiać ZUS. Z dodatkowych przychodów nie muszą się też rozliczać osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Obowiązek zawiadomienia o przychodach i rozliczenia po zakończeniu roku nie dotyczy też emerytów i rencistów, którzy osiągają przychody niepodlegające obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. z umowy o dzieło, która nie jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Roczne rozliczenie nie dotyczy osób uprawnionych do renty socjalnej. ZUS zawiesza prawo do renty socjalnej za miesiąc, w którym przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy.

Więcej o rozliczeniu emerytów i rencistów po zakończeniu roku.