Ścieżka nawigacji

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla projektu ZUS - Warszawa

7 kwietnia 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 – III Oddział w Warszawie,  podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu
pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej typu „Lipsk” III Oddziału ZUS
w Warszawie”
 nr POIS.01.03.01-00-0097/16-00
 w ramach Poddziałania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 8 041 650,51 PLN.
Wysokość dofinansowania  6 835 402,93 PLN.

 Termin zakończenia realizacji Projektu: styczeń 2019 r.