Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE ZUS. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE ZUS załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE ZUS możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło profilu zaufanego ePUAP.

Jakie są terminy ?

 1. Wniosek złóż w terminie co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Jeżeli wniosek złożysz później, może to spowodować jego rozpatrzenie już po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego.
 2. Roszczenie o wypłatę świadczenia przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie może być przyznane. Jeśli nie zgłosiłeś wniosku o wypłatę świadczenia z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Termin na rozpatrzenie przez ZUS wniosku wynosi 60 dni od daty wpływu do ZUS kompletnego wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, a w przypadku badania przez komisję lekarską 30 dni od daty wydania orzeczenia.
 4. Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane przez ZUS lub przez płatnika składek. Informację o tym, przez kogo będzie wypłacane świadczenie, zawiera decyzja wydana przez ZUS.
  Jeśli świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacane przez ZUS, wypłata nastąpi w terminie przewidzianym na rozpatrzenie wniosku (patrz pkt 3).
  Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacane przez płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, wypłata nastąpi w najbliższym terminie przyjętym dla wypłaty wynagrodzeń, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji ZUS przyznającej świadczenie."
 5. Osoby  prowadzące  pozarolniczą działalność, osoby z nimi współpracujące oraz duchowni, u których w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej występuje zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł nie otrzymają świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego. Mają termin 6 miesięcy na uregulowanie zadłużenia. Jeżeli uregulowanie zadłużenia nastąpi w terminie do 6 miesięcy, świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego zostanie im wypłacone od pierwszego dnia orzeczonej niezdolności do pracy.
  W przypadku uregulowania całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego  przysługuje od dnia spłaty całości zadłużenia.

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu  ZNp-7" Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego).
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru korespondencji w tej sprawie. Domyślnie korespondencja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE ZUS. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacać świadczenie.
 5. Jeśli jesteś ubezpieczonym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, współpracy z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo bycia duchownym i zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne za wcześniejszy okres wypłacał Ci ZUS, wypełniony formularz podpisz podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij elektronicznie do ZUS.
 6. Jeśli jesteś ubezpieczonym z innego tytułu, drugą część i ewentualnie trzecią część wniosku ZNp-7 wypełnia Twój płatnik składek. Po wypełnieniu części pierwszej dokument możesz wówczas wydrukować, a po uzupełnieniu drugiej i trzeciej części dostarczyć do ZUS osobiście lub pocztą. Jeżeli Twój płatnik składek posiada konto na profilu PUE ZUS, może korzystając z usługi "Złożenie dokumentu ZNp-7”  wypełnić drugą i ewentualnie trzecią część dokumentu ZNp-7 i wysłać do ZUS elektronicznie. W takim przypadku swój wypełniony w części pierwszej formularz podpisz i wyślij elektronicznie do ZUS.
 7. Jeżeli pobierałeś świadczenie rehabilitacyjne wypłacane przez ZUS i ubiegasz się o jego przyznanie na kolejny okres, wypełniony w części pierwszej formularz podpisz i wyślij elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Osobiście lub pocztą dostarcz do terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej według miejsca zamieszkania następujące dokumenty:
  1. zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku OL-9,
   Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia lekarz może pobrać na stronie internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
   Uwaga: lekarz leczący ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu OL-9 za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
  2. wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku OL wystawiony przez płatnika składek,
   Druk ten w celu jego wypełnienia płatnik składek może pobrać ze strony internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
   Jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność nie składasz tego dokumentu.
  3. jeżeli Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy a Ty:
   • jesteś pracownikiem - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez płatnika składek,
   • prowadzisz działalność pozarolniczą, jesteś osobą współpracującą z prowadzącym pozarolniczą działalność albo świadczysz pracę na podstawie umowy uaktywniającej - kartę wypadku przy pracy sporządzoną przez ZUS,
   • jesteś ubezpieczony z innego tytułu - kartę wypadku przy pracy sporządzoną przez płatnika składek.
  4. jeżeli Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową - decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego.
  5. zaświadczenie płatnika składek, jeśli świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane przez ZUS, a zasiłek chorobowy za okres przed świadczeniem rehabilitacyjnym wypłacał płatnik składek:
   • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
   • na druku Z-3b - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność albo jesteś duchownym  i zasiłek chorobowy nie był Ci wypłacany przez ZUS lecz przez płatnika składek, np. z tytułu zatrudnienia,
   • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
    Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może pobrać na stronie internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
    Uwaga: płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
    Ważne: Druk Z-3, Z-3a i Z-3b nie jest wymagany, jeżeli ZUS wypłacał zasiłek chorobowy za okres poprzedzający świadczenie rehabilitacyjne.
 2. Oczekuj na wezwanie na badanie przez lekarza orzecznika. Jeśli Twój stan zdrowia uniemożliwia odbycie podróży do jednostki ZUS, lekarz orzecznik przeprowadzi badanie w miejscu Twojego pobytu. Jego orzeczenie będzie podstawą do wydania decyzji.
 3. Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, możesz w terminie 14 dni od daty jego doręczenia złożyć sprzeciw wybierając usługę "Złożenie dokumentu OL-4". Zostaniesz wezwany na badanie przez komisję lekarską ZUS, a wydane przez nią orzeczenie będzie podstawą do wydania  decyzji.
  Ważne: Prezes ZUS w terminie 14 dni od wydania orzeczenia może zgłosić zarzut wadliwości, o którym zostaniesz poinformowany odrębnym pismem. Będziesz też wezwany na badanie przez komisję lekarską ZUS .
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie elektronicznej, o nadejściu korespondencji zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 5. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji  w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na korespondencję z ZUS.
 6. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz pismo osobiście bądź przez pełnomocnika.
 7. Od decyzji w sprawie świadczenia możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1242).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZNp-7 (oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego). Możesz go uzyskać ze strony internetowej ZUS, pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZNp-7").
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku OL-9.
  Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia lekarz może pobrać ze strony internetowej ZUS albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
  Uwaga: Lekarz leczący ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu OL-9 za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
 3. Wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku OL-10 wystawiony przez płatnika składek.
  Druk ten w celu jego wypełnienia płatnik składek może pobrać ze strony internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
  Jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność nie składasz tego dokumentu.
 4. Jeżeli Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy, a Ty:
  • jesteś pracownikiem - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez płatnika składek,
  • prowadzisz działalność pozarolniczą, jesteś osobą współpracującą z prowadzącym pozarolniczą działalność albo świadczysz pracę na podstawie umowy uaktywniającej - kartę wypadku przy pracy sporządzoną przez ZUS,
  • jesteś ubezpieczony z innego tytułu - kartę wypadku przy pracy sporządzoną przez płatnika składek.
 5. Jeżeli Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową - decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego.
 6. Zaświadczenie płatnika składek, jeśli świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane przez ZUS, a zasiłek chorobowy za okres przed świadczeniem rehabilitacyjnym wypłacał płatnik składek:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
  • na druku Z-3b  - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność albo jesteś duchownym  i zasiłek chorobowy nie był Ci wypłacany przez ZUS lecz przez płatnika składek, np. z tytułu zatrudnienia,
  • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może pobrać ze strony internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
   Uwaga: płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia  Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
   Ważne: druk Z-3 i Z-3a nie jest wymagany, jeżli ZUS wypłacał zasiłek chorobowy za okres poprzedzający świadczenie rehabilitacyjne.
 7. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 8. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy ?

 1. Wniosek złóż w terminie co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Jeżeli wniosek złożysz później, może to spowodować jego rozpatrzenie już po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego.
 2. Roszczenie o wypłatę świadczenia przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie może być przyznane. Jeśli nie zgłosiłeś wniosku o wypłatę świadczenia z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Termin na rozpatrzenie przez ZUS wniosku wynosi 60 dni od daty wpływu do ZUS kompletnego wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, a w przypadku badania przez komisję lekarską 30 dni od daty wydania orzeczenia.
 4. Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane przez ZUS lub przez płatnika składek. Informację o tym, przez kogo będzie wypłacane świadczenie, zawiera decyzja wydana przez ZUS.
  Jeśli świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacane przez ZUS, wypłata nastąpi w terminie przewidzianym na rozpatrzenie wniosku (patrz pkt 3).
  Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacane przez płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, wypłata nastąpi w najbliższym terminie przyjętym dla wypłaty wynagrodzeń, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji ZUS przyznającej świadczenie.
 5. Osoby  prowadzące  pozarolniczą działalność, osoby z nimi współpracujące oraz duchowni, u których w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej występuje zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł nie otrzymają świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego. Mają termin 6 miesięcy na uregulowanie zadłużenia. Jeżeli uregulowanie zadłużenia nastąpi w terminie do 6 miesięcy, świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego zostanie im wypłacone od pierwszego dnia orzeczonej niezdolności do pracy.
  W przypadku uregulowania całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego  przysługuje od  dnia spłaty całości zadłużenia.

Jak to zrobić ?

Wypełnij część pierwszą wniosku ZNp-7 (oświadczenia).

Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacać zasiłek.

Drugą część wniosku ZNp-7 wypełnia Twój płatnik składek, a jeżeli wypłacał Ci zasiłek chorobowy - także trzecią część tego wniosku. Jeśli pobierałeś świadczenie rehabilitacyjne i ubiegasz się o jego przyznanie na kolejny okres, płatnik składek nie musi wypełniać drugiej i trzeciej części wniosku.

Jeżeli jesteś prowadzącym pozarolniczą działalność, współpracującym z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo duchownym, części drugiej i trzeciej ZNp-7 nie wypełnia się.

Komplet dokumentów złóż w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Dokumenty możesz też złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.

Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez profil PUE ZUS.

Dalsze kroki

 

 1. Oczekuj na wezwanie na badanie przez lekarza orzecznika. Jeśli Twój stan zdrowia uniemożliwia odbycie podróży do jednostki ZUS, lekarz orzecznik przeprowadzi badanie w miejscu Twojego pobytu. Jego orzeczenie będzie podstawą do wydania decyzji.
 2. Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, możesz w terminie 14 dni od daty jego doręczenia złożyć sprzeciw wybierając usługę "Złożenie dokumentu OL-4 ". Zostaniesz wezwany na badanie przez komisję lekarską ZUS, a wydane przez nią orzeczenie będzie podstawą do wydania  decyzji.
  Ważne: Prezes ZUS w terminie 14 dni od wydania orzeczenia może zgłosić zarzut wadliwości, o którym zastaniesz poinformowany odrębnym pismem. Będziesz też listownie wezwany na badanie przez komisję lekarską ZUS.
 3. Korespondencję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego otrzymasz na wskazany we wniosku adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ja osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 4. Od decyzji w sprawie świadczenia możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1242).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZNp-7 (oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego). Możesz go uzyskać na stronie internetowej ZUS, pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZNp-7").
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku OL-9.
  Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia lekarz może pobrać na stronie internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
  Uwaga: Lekarz leczący ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu OL-9 za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
 3. Wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku OL-10 wystawiony przez płatnika składek.
  Druk ten w celu jego wypełnienia płatnik składek może pobrać tutaj, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
  Jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność nie składasz tego dokumentu.
 4. Jeżeli Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy, a Ty:
  • jesteś pracownikiem - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez płatnika składek,
  • prowadzisz działalność pozarolniczą, jesteś osobą współpracującą z prowadzącym pozarolniczą działalność albo świadczysz pracę na podstawie umowy uaktywniającej - kartę wypadku przy pracy sporządzoną przez ZUS,
  • jesteś ubezpieczony z innego tytułu - kartę wypadku przy pracy sporządzoną przez płatnika składek.
 5. Jeżeli Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową - decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego.
 6. Zaświadczenie płatnika składek, jeśli świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane przez ZUS, a zasiłek chorobowy za okres przed świadczeniem rehabilitacyjnym wypłacał płatnik składek:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
  • na druku Z-3b  - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność albo jesteś duchownym  i zasiłek chorobowy nie był Ci wypłacany przez ZUS lecz przez płatnika składek, np. z tytułu zatrudnienia,
  • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może pobrać na stronie internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
   Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
   Ważne: Druk Z-3 i Z-3a nie jest wymagany, jeżeli ZUS wypłacał zasiłek chorobowy za okres poprzedzający świadczenie rehabilitacyjne.
 7. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy ?

 1. Wniosek złóż w terminie co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Jeżeli wniosek złożysz później, może to spowodować jego rozpatrzenie już po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego.
 2. Roszczenie o wypłatę świadczenia przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie może być przyznane. Jeśli nie zgłosiłeś wniosku o wypłatę świadczenia z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Termin na rozpatrzenie przez ZUS wniosku wynosi 60 dni od daty wpływu do ZUS kompletnego wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, a w przypadku badania przez komisję lekarską 30 dni od daty wydania orzeczenia.
 4. Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane przez ZUS lub przez płatnika składek. Informację o tym, przez kogo będzie wypłacane świadczenie, zawiera decyzja wydana przez ZUS.
  Jeśli świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacane przez ZUS, wypłata nastąpi w terminie przewidzianym na rozpatrzenie wniosku (patrz pkt 3).
  Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacane przez płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, wypłata nastąpi w najbliższym terminie przyjętym dla wypłaty wynagrodzeń, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji ZUS przyznającej świadczenie.
 5. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, osoby z nimi współpracujące oraz duchowni, u których w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej występuje zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł nie otrzymają świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego. Mają termin 6 miesięcy na uregulowanie zadłużenia. Jeżeli uregulowanie zadłużenia nastąpi w terminie do 6 miesięcy, świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego zostanie im wypłacone od pierwszego dnia orzeczonej niezdolności do pracy.
 6. W przypadku uregulowania całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego  przysługuje od  dnia spłaty całości zadłużenia.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij część I wniosku ZNp-7 (oświadczenia).
 2. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacać zasiłek.
 3. Drugą część wniosku ZNp-7 wypełnia Twój płatnik składek, a jeżeli wypłacał Ci zasiłek chorobowy - także trzecią część tego wniosku. Jeśli pobierałeś świadczenie rehabilitacyjne i ubiegasz się o jego przyznanie na kolejny okres, płatnik składek nie musi wypełniać drugiej i trzeciej części wniosku.
  Jeżeli jesteś prowadzącym pozarolniczą działalność, współpracującym z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo duchownym, części drugiej i trzeciej ZNp-7 nie wypełnia się.
 4. Komplet dokumentów wyślij do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Dokumenty możesz też wysłać do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.

Dalsze kroki

 

 1. Oczekuj na wezwanie na badanie przez lekarza orzecznika. Jeśli Twój stan zdrowia uniemożliwia odbycie podróży do jednostki ZUS, lekarz orzecznik przeprowadzi badanie w miejscu Twojego pobytu. Jego orzeczenie będzie podstawą do wydania decyzji.
 2. Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, możesz w terminie 14 dni od daty jego doręczenia złożyć sprzeciw wybierając usługę "Złożenie dokumentu OL-4 ". Zostaniesz wezwany na badanie przez komisję lekarską ZUS, a wydane przez nią orzeczenie będzie podstawą do wydania  decyzji.
  Ważne: Prezes ZUS w terminie 14 dni od wydania orzeczenia może zgłosić zarzut wadliwości, o którym zastaniesz poinformowany odrębnym pismem. Będziesz też listownie wezwany na badanie przez komisję lekarską ZUS.
 3. Korespondencję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego otrzymasz na wskazany we wniosku adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ja osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 4. Od decyzji w sprawie świadczenia możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1242).