Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2013 r. wynosi 2528,80 zł;

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2013 r. wynosi 4696,30 zł.

__________________________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637 i 664 oraz z 2013 r. poz. 240, 786 i 960.