Ścieżka nawigacji

Aktualności

Nowy próg dochodowy do tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych

Zmiana tego limitu od 1 marca nie oznacza, że osoby, które pobierają świadczenie uzupełniające muszą złożyć nowy wniosek. Wniosek trzeba złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg pozwala obecnie na uzyskanie świadczenia uzupełniającego.

Do końca 2020 roku wszystkie instytucje uprawnione do wypłaty świadczenia uzupełniającego przyjęły ponad 931 tys. wniosków o to świadczenie. Ponad 645 tys. takich wniosków trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, czyli potrzebują pomocy innej osoby w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich jak przygotowywanie posiłków, mycie itd.

Nowy limit

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, jeżeli:

  • osoba uprawniona nie ma prawa do emerytury ani renty i nie ma prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych,
  • osoba uprawniona ma prawo do wymienionych świadczeń, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza od 1 marca 2021 r. 1272,08 zł.

Świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne instytucje. Do tej grupy należą również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach ZUS dostępny jest katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych (pdf 300kb).

Nie zawsze będzie to 500 zł

Świadczenie uzupełniające nie zawsze będzie wypłacone w wysokości 500 zł.

Jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1272,08, a nie przekracza 1772,08 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1772,08 zł a łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Przykład: suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1300 zł brutto, to świadczenie uzupełniające wynosi 472,08 zł (1772,08 zł – 1300 zł). Świadczenie może być przyznane nawet w wysokości kilku złotych, jeżeli łączna suma świadczeń finansowanych ze środków publicznych jest bliska 1772,08 zł brutto.