Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Uczniowie lub studenci kierowani na staże w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich i krajowych

Od 31 sierpnia 2018 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku ubezpieczeń społecznych jest aby obowiązek odbycia szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego wynikał z programu nauczania ucznia albo studenta.

Od 4 czerwca 2022 r. warunku tego nie muszą spełniać uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Osoby te, niezależnie od tego czy spełniają podany warunek, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 4b i ust. 4ba ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.).