Ścieżka nawigacji

Aktualności

Współpraca ZUS z PFR

Na zgłaszane zapytania ze strony PFR udostępniamy m.in. informacje o saldzie na koncie płatnika:

 • czy płatnik składek zalegał ze składkami na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r., 
  na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję,
 • czy zadłużenie nie przekraczało kwoty 8,70 zł,
 • czy zadłużenie albo jego część była objęta ulgą (układem ratalnym lub odroczeniem terminu płatności),
 • czy płatnik złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

Ulgi w opłacaniu składek

Jeżeli PFR zgłosi zapytanie dotyczące płatnika składek, który zalega w opłacaniu składek i wystąpił do ZUS z wnioskiem o ulgę (odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie na raty), to będziemy mogli potwierdzić do PFR informację, że zadłużenie jest objęte ulgą dopiero po zawarciu umowy o jego spłacie (tj. po podpisaniu przez obie strony umowy). Dopiero podpisana umowa rodzi skutki prawne związane z ustaleniem nowego terminu płatności składek (należności) objętych ulgą. Do czasu podpisania umowy ZUS nie ma podstaw prawych do tego aby potwierdzić brak zaległości.

Zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. – styczeń 2021 r. (TA 7.0)

PFR przyjmuje wnioski o subwencje do 28 lutego 2021 r. Od 1 lutego 2021 r. ZUS będzie przyjmował i rozpatrywał wnioski o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za styczeń 2021 r. [1] od płatników składek ze wskazanych branż. Jednym z warunków zwolnienia z opłacania składek jest przekazanie dokumentów rozliczeniowych za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej w terminie do 28 lutego 2021 r. Jednak płatnicy, którzy chcą złożyć wniosek o subwencję do PFR muszą zdecydować się na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za grudzień i styczeń najpóźniej
w terminie do 15 lutego 2021 r. (tj. w terminie płatności składek za styczeń). Umożliwi to rozpatrzenie wniosku o zwolnienie do 28 lutego 2021 r., tj. do dnia zakończenia przyjmowania przez PFR wniosków o subwencję.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r. (TA 5.0)

Płatnicy, którzy mają prawo do zwolnienia z opłacania składek za lipiec 2020 r., sierpień 2020 r. i wrzesień 2020 r. [2] i którzy wg kodu PKD, mają prawo do skorzystania z subwencji PFR i chcą z obu tych praw skorzystać, powinni niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o zwolnienie. Nie mogą czekać z tym wnioskiem do 15 marca 2021, gdyż PFR kończy przyjmowanie wniosków 28 lutego 2021 r. Tylko wcześniejsze złożenie wniosku umożliwi jego rozpatrzenie przez ZUS w lutym, tj. przed zakończeniem naboru wniosków o subwencję.

Reklamacje

Płatnik, który w odpowiedzi na wniosek o udzielenie subwencji w ramach projektu Tarcza Finansowa PFR 2.0., otrzyma negatywną decyzję z uwagi na zadłużenie z tytułu składek  (przy jednoczesnym braku zadłużenia z tytułu podatków) może wystąpić do ZUS z  wnioskiem o uzyskania informacji, jakie dane przekazaliśmy do PFR. Zapytanie takie można do nas złożyć wykorzystując wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Należy do niego dołączyć załącznik „Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu” (RD-PFR).

Więcej informacji o reklamacjach do wniosku o udzielenie subwencji w ramach projektu Tarcza Finansowa PFR 2.0.

Warunki otrzymania subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Przypominamy, że jednym z warunków, które musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest nie posiadanie przez przedsiębiorcę zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję (wystarczy spełnienie warunku w jednej z tych dat), przy czym:

 1. rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
 2. zaleganie z płatnościami podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa Pocztowego za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
 3. złożenie wniosku do ZUS o zwolnienie z opłacania składek na podstawie przepisów prawa wprowadzanych w ramach Tarczy Antykryzysowej

nie będą uznawane za zaległość.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie określa Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” dostępny na stronie PFR (link do strony zewnętrznej) oraz umowa subwencji finansowej.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19  (Dz. U. poz. 152).
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159).