Ścieżka nawigacji

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

logo

Nazwa programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania:

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Lider:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Partnerzy:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Termin realizacji

01.01.2018 r. – 30.09.2022 r.

model kompleksowej rehabilitacji

model kompleksowej rehabilitacji

Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostanie wypracowany i przetestowany model kompleksowej rehabilitacji, ułatwiającej podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia lub niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym nie mogą kontynuować lub podejmować się pełnienia ról społecznych oraz kontynuować lub podejmować aktywności zawodowej.

Istotnym elementem projektu będzie przetestowanie świadczenia usług rehabilitacyjnych w nowej formule kompleksowej rehabilitacji dla następujących grup docelowych:

  • Osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;
  • Osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
  • Osób z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.

Wstępny model kompleksowej rehabilitacji zostanie wdrożony pilotażowo w 4 ośrodkach rehabilitacyjnych na terenie Polski wyłonionych w drodze zamówienia publicznego.

Jeśli rehabilitacja lecznicza nie będzie ściśle powiązana z rehabilitacją socjalną  i zawodową, wynik rehabilitacji nie będzie pełny” (prof. Wiktor Dega - Członek PAN, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, współtwórca Polskiej Szkoły Rehabilitacji).

Opracowany w ramach projektu model kompleksowej rehabilitacji zostanie przetestowany na grupie 600 uczestników w 4 pilotażowych ośrodkach kompleksowej rehabilitacji.  W efekcie projektu zostaną opracowane rekomendacje dotyczące:

  • systemowego wdrożenia modelu kompleksowej rehabilitacji;
  • projektu zmian w ustawodawstwie, które zostaną przekazane odpowiednim instytucjom systemu zabezpieczenia społecznego oraz  do Zespołu ds. kompleksowej rehabilitacji;
  • oceny skutków wprowadzenia modelu do systemu zabezpieczenia społecznego, w szczególności dotyczących wpływu wprowadzenia modelu na sytuację osób z niepełnosprawnością.

Źródło finansowania:

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85 285 146,57 zł, w tym:

  • ze środków europejskich – 71 878 321,52 zł (84,28%)
  • ze środków dotacji celowej -  13 406 825,05 zł (15,72 %)

 Podstawa prawna:

Umowa o dofinansowanie nr POWR.02.06.00-00-0057/17-00 z dnia 28.12.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.