Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zakończyła się kolejna edycja Konkursu Prezesa ZUS na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych

Do konkursu przyjmowane były rozprawy studentów, którzy na dyplomie otrzymali ocenę co najmniej bardzo dobrą. Pracę zgłaszał promotor lub kierownik jednostki naukowej czy dydaktycznej danej uczelni. Zakwalifikowało się 15 prac (3 rozprawy doktorskie, 6 prac magisterskich oraz 6 licencjatów), które zostały obronione na 11 uczelniach w całej Polsce, a przygotowane pod kierunkiem 13 różnych promotorów. W tej edycji przeważały prace z ekonomii i finansów (10 prac). Zgłoszono również 4 rozprawy z zakresu nauk prawnych oraz jedną z polityki i administracji.

Jakie tematy podjęli autorzy prac dyplomowych

Zainteresowania badawcze studentów oraz doktorantów dotyczyły m.in.:

 • systemowych i demograficznych wyzwań ubezpieczeń społecznych,
 • analizy często zmieniających się przepisów oskładkowania umów cywilnoprawnych,
 • postawy i zachowania Polaków wobec pracowniczych planów kapitałowych,
 • dodatkowych form oszczędzania, aby zabezpieczyć dochody na starość,
 • uprawnień pracowników migrujących i ich rodzin na terenie Unii Europejskiej,
 • prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy,
 • nadużyć w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, np. w zakresie dostępu do świadczeń.

Kto oceniał prace

Do oceny prac została powołana komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Gertrudy Uścińskiej, w jej składzie znaleźli się:

 • dr Zofia Czepulis-Rutkowska, dyrektor Departamentu Współpracy ZUS oraz wieloletni pracownik naukowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,
 • dr hab. Gabriela Grotkowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr Tomasz Lasocki, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr hab. Marek Pogonowski, profesor Politechniki Koszalińskiej oraz dyrektor Oddziału ZUS w Koszalinie,
 • prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, profesor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej przy Polskiej Akademii Nauk,
 • dr hab. Krzysztof Walczak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Manuskrypty zostały zanonimizowane, a komisja dokładnie sprawdziła, czy zgłoszone na konkurs prace realizują poniższe kryteria:

 • aktualność i oryginalność podjętego tematu,
 • merytoryczna i poznawcza wartość pracy,
 • właściwość i poprawność zastosowanych metod badawczych,
 • przydatność pracy dla doskonalenia praktyki lub rozwoju teorii,
 • poprawność językowa i edytorska pracy.

Werdykt

Pierwszą nagrodę komisja przyznała pracy licencjackiej Justyny Karaś pt. „Usługi equity release jako forma finansowania luki emerytalnej w Polsce”. Komisja wyróżniła także licencjat Kingi Brzeźny pt. „Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę jako forma finansowania luki emerytalnej”. Obie rozprawy należą do dziedziny ekonomii i finansów, a zostały przygotowane pod opieką merytoryczną dra Macieja Cyconia oraz obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W kategorii najlepszej pracy magisterskiej wyróżniono dwie prace – obie reprezentowały bardzo wyrównany, wysoki poziom. Rozprawa Natalii Prawdzik nosi tytuł „Kwalifikacja zawału serca lub udaru mózgu jako wypadku przy pracy” (nauki prawne) i została napisana pod kierunkiem dr hab. Moniki Gładoch oraz obroniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Natomiast Małgorzata Grala przygotowała pracę pt. „Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania konstrukcji optymalnego indywidualnego planu emerytalnego” (ekonomia i finanse). Napisała ją pod opieką dr hab. Małgorzaty Solarz i obroniła na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Zapraszamy serdecznie studentów i doktorantów, którzy podejmują w pracach naukowych oraz badawczych zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi, aby zgłaszali swoje rozprawy do kolejnych edycji Konkursu Prezesa ZUS.