Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • FNOP

  Oświadczenie FNOP

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej przedsiębiorcy prowadzącego uproszczoną księgowość - dla przedsiębiorstw, które mają zwrócić ZUS: koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty sądowe; odsetki od niezapłaconych należności; kary umowne wynikające z umów z ZUS; opłaty za udzielone informacje; inne należności cywilnoprawne.
  Publikacja formularza: 3 kwietnia 2024 r.

 • FNPD

  Oświadczenie FNPD

  Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis / nieotrzymaniu pomocy de minimis - dla przedsiębiorstw, które mają zwrócić ZUS: koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty sądowe; odsetki od niezapłaconych należności; kary umowne wynikające z umów z ZUS; opłaty za udzielone informacje; inne należności cywilnoprawne.
  Publikacja formularza: 3 kwietnia 2024 r.

 • FOS

  Oświadczenie FOS

  Oświadczenie w sprawie wysokości stopy referencyjnej - dla przedsiębiorstw, które mają zwrócić ZUS: koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty sądowe; odsetki od niezapłaconych należności; kary umowne wynikające z umów z ZUS; opłaty za udzielone informacje; inne należności cywilnoprawne.
  Publikacja formularza: 3 kwietnia 2024 r.

 • FNOO

  Oświadczenie FNOO

  Oświadczenie o stanie majątkowym przedsiębiorcy prowadzącego pełną księgowość - dla przedsiębiorstw, które mają zwrócić ZUS: koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty sądowe; odsetki od niezapłaconych należności; kary umowne wynikające z umów z ZUS; opłaty za udzielone informacje; inne należności cywilnoprawne.
  Publikacja formularza: 3 kwietnia 2024 r.

 • FNOF

  Oświadczenie FNOF

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej dla osób, które mają zwrócić ZUS np. koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty sądowe
  Publikacja formularza: 3 kwietnia 2024 r.

 • FNW

  Wniosek FNW

  Wniosek o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie należności cywilnoprawnych dla osób, które mają zwrócić ZUS np. koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty sądowe.
  Publikacja formularza 3 kwietnia 2024 r.

 • ZUS-US-OFE-03

  Oświadczenie ZUS-US-OFE-03

  Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • RPI

  Oświadczenie RPI

  Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
  Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2024 r.

 • RD-2

  Oświadczenie RD-2

  Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie
  Aktualizacja formularza: 16 stycznia 2024 r.

 • RPD

  Oświadczenie RPD

  Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie
  Aktualizacja formularza: 16 stycznia 2024 r.