Osoba pełnoletnia (spełniająca warunki do renty socjalnej)

Osoba pełnoletnia (spełniająca warunki do renty socjalnej):

  1. osoba posiadająca obywatelstwo polskie zamieszkująca i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. cudzoziemiec zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

  3.  cudzoziemiec posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,

  4. zamieszkały i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.