PRZYCHÓD OSIĄGANY ZA GRANICĄ

W przypadku, gdy emeryt lub rencista osiąga przychód z tytułu zatrudnienia za granicą w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych (tzw. państwie umownym tj. w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Szwajcarii, USA, Kanadzie, Australii, Korei Płd., Macedonii, Mołdawii, Ukrainie, Serbii, Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie)  - przy rozliczaniu emerytury lub renty przychód ten przyjmuje się w wysokości faktycznie osiągniętej, udokumentowanej zaświadczeniem pracodawcy lub innego podmiotu,  właściwego w myśl ustawodawstwa państwa, w którym osiągany jest ten przychód.

Jeżeli świadczeniobiorca przedłoży jedynie oświadczenie o wysokości uzyskanego przychodu, ZUS zobowiązuje go do niezwłocznego nadesłania wymaganego zaświadczenia, a także wskazania pracodawcy, u którego był zatrudniony za granicą oraz okresu, w jakim była wykonywana ta praca.

Jeśli świadczeniobiorca nie przekaże do ZUS wskazanego zaświadczenia w terminie wskazanym przez organ rentowy, organ rentowy dokonuje rozliczenia emerytury lub renty na podstawie przedłożonego oświadczenia, z tym jednak, że przeprowadza postępowanie zmierzające do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego wysokość przychodu.

Rozliczenie świadczenia  na podstawie oświadczenia emeryta lub rencisty podlega weryfikacji po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego wysokość przychodu, a w przypadku, gdy rozliczenie dokonane w oparciu o to zaświadczenie różni się od poprzedniego rozliczenia, ZUS dokonuje ponownego rozliczenia opierając się na danych wynikających z dokumentów.

Osoby, które wykonują w państwie umownym działalność (inną niż zatrudnienie w ramach stosunku pracy) -  wymienioną w art. 104 ust. 1 ustawy emerytalnej, dla potwierdzenia wysokości przychodu przedkładają oświadczenie o wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, od której opłacają lub opłacałyby (w przypadku niepodlegania obowiązkowi ubezpieczenia) składkę w myśl ustawodawstwa tego państwa.

Przy ustalaniu równowartości w złotych polskich (PLN) przychodu uzyskanego w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii - zastosowanie ma kurs przeliczenia walut publikowany przez Europejski Bank Centralny (w przypadku miesięcznego rozliczania przychodu - przyjmuje się kurs z ostatniego dnia miesiąca, w którym osiągnięty został przychód, a w przypadku rocznego rozliczania przychodu - przyjmuje się kurs z ostatniego dnia danego roku kalendarzowego albo z ostatniego dnia miesiąca rozliczanego okresu, jeżeli rozliczany okres zakończył się przed ostatnim dniem roku kalendarzowego)

Za przychód osiągany przez emeryta lub rencistę, który jest zatrudniony za granicą u zagranicznego pracodawcy w  państwie nieumownym, uważa się przychód zadeklarowany (w formie oświadczenia) przez tę osobę, nie niższy niż kwota najniższego wynagrodzenia. W przypadku świadczeniobiorcy, który za granicą w państwie nieumownym prowadzi pozarolniczą działalność, za przychód ten uważa się zadeklarowaną kwotę, nie niższą niż 60 %  prognozowanego przeciętnego  wynagrodzenia miesięcznego lub 30% najniższego wynagrodzenia.

W przypadku miesięcznego rozliczania przychodu uzyskanego w państwach nie będących członkami UE/Islandii/Lichtensteinu/Norwegii/Szwajcarii/ stosuje się kursy średnie określonych walut obcych w PLN, ogłoszone przez Prezesa NBP, obowiązujące w ostatnim dniu każdego z miesięcy rozliczanego roku kalendarzowego.

Jeżeli dla świadczeniobiorcy korzystniejsze jest rozliczenie roczne, przychód uzyskany w rozliczanym roku ustala się jako sumę przychodów uzyskanych w poszczególnych miesiącach tego roku, po ich odpowiednim przeliczeniu.

Jeżeli w przedłożonym zaświadczeniu/oświadczeniu podana jest łączna kwota przychodu uzyskana w rozliczanym roku kalendarzowym, zastosowanie mają kursy średnie określonych walut obcych w PLN, ogłoszone przez Prezesa NBP, obowiązujące w ostatnim dniu roku kalendarzowego albo w ostatnim dniu miesiąca rozliczanego okresu (jeżeli okres ten jest skrócony, np. w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, ustalanego indywidualnie, w zależności od daty urodzenia).

W odniesieniu do osób, którym przyznano świadczenia na podstawie rozporządzenia 1408/71 przy ustalaniu równowartości w złotych polskich przychodu uzyskanego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii zastosowanie ma nadal kurs przeliczenia walut ogłaszany przez Komisję Administracyjną Wspólnot Europejskich do Spraw Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących, obowiązujący w kwartale obejmującym miesiąc, który podlega rozliczeniu.

Redakcja: Departament Rent Zagranicznych