Wypadek lub choroba zawodowa powstała w szczególnych okolicznościach

Wypadek lub choroba zawodowa powstała w szczególnych okolicznościach

Wypadek, który powstał w szczególnych okolicznościach – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

 1. przy ratowaniu innych osób od grożącego ich życiu niebezpieczeństwa,

 2. przy chronieniu własności publicznej przed grożącą jej szkodą,

 3. przy udzielaniu przedstawicielowi organu państwowego lub organu samorządu terytorialnego pomocy przy wykonywaniu czynności urzędowych,

 4. przy wykonywaniu prac związanych ze spisami powszechnymi,

 5. przy ściganiu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub przy chronieniu innych osób przed napaścią,

 6. przy pełnieniu obowiązków radnego lub członka komisji rady wszystkich jednostek samorządu terytorialnego albo przy wykonywaniu przez sołtysa czynności związanych z tym stanowiskiem,

 7. przy wykonywaniu funkcji ławnika w sądzie,

 8. w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki,

 9. przy pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy na innej podstawie niż umowa o pracę,

 10. przy pracy wykonywanej w ramach terapii zajęciowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, o których mowa w przepisach o działalności leczniczej,

 11. przy wykonywaniu bezpośredniejochronyprzed klęskami żywiołowymi,

 12. przy wykonywaniu funkcji członka komisji powołanej przez organ państwowy lub organ samorządu terytorialnego do przeprowadzenia wyborów lub referendum,

 13. przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza,

 14. w trakcie uczestnictwa w centrum integracji społecznej,

 15. przy wykonywaniu przez bezrobotnego prac społecznie użytecznych,

 16. przy odbywaniu praktyki absolwenckiej.

Za chorobę zawodową powstałą w szczególnych okolicznościach, uprawniającą do świadczeń przewidzianych w ustawie, uważa się chorobę powstałą przy wykonywaniu zajęć lub pracy wskazanej w punktach 8 i 9.