Zaległości w opłacaniu składek

Jeśli nie opłacisz składek w terminie, na Twoim koncie powstaną zaległości. Od zaległości tych naliczymy Ci odsetki.   

Odsetki za zwłokę finansujesz w całości z własnych środków.

W jaki sposób naliczyć odsetki

Kwotę odsetek za zwłokę na określony dzień naliczysz przez przemnożenie kwoty zaległej składki za dany miesiąc przez liczbę dni zwłoki w jej opłaceniu i przez obowiązującą roczną stawkę procentową odsetek za zwłokę oraz podzielenie otrzymanego iloczynu przez 365 x 100.

Ważne!

Wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych (wg zasady matematycznej). Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł.

Kiedy skorzystasz z obniżonej stawki odsetek za zwłokę 

Możesz skorzystać z uprawnienia do opłacenia odsetek za zwłokę w obniżonej wysokości:

  1. 50% stawki podstawowej, gdy opłacasz zaległości za okres rozliczeniowy od 12/2015 (począwszy), gdy:
  • opłacana zaległość wynika ze złożonej prawidłowo korekty deklaracji rozliczeniowej, nie później niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu do jej złożenia,
  • zapłacisz należność najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty,
  • korekta deklaracji rozliczeniowej jest sporządzona z Twojej inicjatywy (nie jest efektem zawiadomienia placówki ZUS lub wynikiem przeprowadzonej kontroli).

 2.  75% stawki podstawowej, gdy opłacasz zaległości za okresy rozliczeniowe do 11/2015 (włącznie), gdy:

  • została złożona prawidłowo korekta deklaracji rozliczeniowej,
  • zapłacisz należność najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty,
  • korekta deklaracji rozliczeniowej jest sporządzona z Twojej inicjatywy (nie jest efektem zawiadomienia placówki ZUS lub wynikiem przeprowadzonej kontroli).