Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak ponownie ustalić prawo lub wysokość świadczenia

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez Internet

Co przygotować ?

Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.                      
Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP                    
Dokumenty potwierdzające dalsze istnienie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy:

  • OL-9 -zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego oraz
  • dokumentacja medyczna.            

 

Jakie są terminy ?

Decyzja w sprawie świadczenia zostanie wydana w terminie określonym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak to zrobić ?

              
Jeśli ubiegasz się o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy - zaloguj się na swoje konto PUE.

                 
W katalogu usług wybierz:"Złożenie wniosku ERN-P". Uzupełnij dane w formularzu i złóż dyspozycję sposobu odbioru decyzji. Domyślnie decyzja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.                            
Wypełnij i podpisz wybrany formularz za pomocą profilu PUE, certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij elektronicznie do ZUS.                    
Udaj się do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS wraz z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i złóż w Sali Obsługi Klienta przygotowane dokumenty potwierdzające stan zdrowia.                    
Dokumenty możesz również przesłać do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.          

 

Dalsze kroki

Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
Jeżeli złożyłeś dyspozycję przesłania decyzji w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na korespondencję z ZUS.
Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie papierowej, odbierz pismo osobiście bądź przez pełnomocnika. 
Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Uwaga: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku.

Dokumenty potwierdzające dalsze istnienie prawa do świadczenia (np. OL-9 - zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego oraz  dokumentacja medyczna).

Dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzeń, których nie składałeś/aś w ZUS.

Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo.

Jakie są terminy ?

Decyzja w sprawie świadczenia zostanie wydana w terminie określonym w ustawie emerytalno - rentowej.

Jak to zrobić ?

Wymagane formularze możesz pobrać z ze strony www.zus.pl lub w najbliższej terenowej jednostce ZUS.           

Napisz wniosek lub pobierz i wypełnij wymagany formularz.           

Jeśli ubiegasz się o ponowne ustalenie wysokości świadczenia - wypełnij formularz ERPO.

Jeśli ubiegasz się o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy - wypełnij formularz ERN-P. Wniosek możesz również wypełnić w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ERN-P"), a następnie wydrukować.

Dostarcz wniosek lub wypełniony formularz wraz z przygotowanymi dokumentami do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.

Dalsze kroki

Decyzję w sprawie świadczenia otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję."

UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku.

Dokumenty potwierdzające dalsze istnienie prawa do świadczenia (np.: OL-9 - zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego oraz dokumentacja medyczna).

Dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzeń, których nie składałeś/aś w ZUS.

Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo.

Jakie są terminy ?

Decyzja w sprawie świadczenia zostanie wydana w terminie określonym w ustawie emerytalno - rentowej.

Jak to zrobić ?

Napisz wniosek lub pobierz i wypełnij wymagany formularz.           

Wymagane formularze możesz pobrać z ze strony www.zus.pl lub w najbliższej terenowej jednostce ZUS.

Jeśli ubiegasz się o ponowne ustalenie wysokości świadczenia - wypełnij formularz ERPO.

Jeśli ubiegasz się o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy - wypełnij formularz ERN-P Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ERN-P").

Wyślij wniosek lub wypełniony formularz wraz z przygotowanymi dokumentami do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

Decyzję w sprawie świadczenia otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych