Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Podsumowanie sytuacji finansowej FUS za 2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował raport, w którym podsumował sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w ubiegłym roku.

Liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec 2022 r. wyniosła ponad 16,2 mln osób. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,8 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,5 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (7,9 proc.).

Na koniec 2022 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1 mln obcokrajowców, co oznacza wzrost o 21,5 proc. w stosunku do stanu na koniec 2021 r. Spośród tych osób 59,5 proc. było pracownikami, 2,8 proc. prowadziło działalność gospodarczą, a pozostałe były objęte innymi formami zatrudnienia.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy, których napływ w ubiegłym roku został dodatkowo zintensyfikowany działaniami wojennymi na terytorium tego kraju. Na koniec 2022 r. osoby z Ukrainy stanowiły 70,2 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS, a ich liczba wyniosła 746 tys., tj. o 19 proc. więcej niż na koniec 2021 r.

Największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu w 2022 r. wyniosła 263,6 mld zł i była o 15,3 proc. wyższa od tej osiągniętej w 2021 r. Wpływy składek wyniosły 260,7 mld zł i były o 14,3 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W 2022 r. FUS otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 38,7 mld zł. W ramach dotacji od 2019 r. wykazywane są również środki, które stanowią refundację składek przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). W 2022 r. kwota ta wyniosła 3,9 mld zł i wzrosła o 8,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Wpłaty z OFE, tj. środki przekazane do funduszu emerytalnego w związku z osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, ukształtowały się na poziomie 6,8 mld zł i były o 7,6 proc. niższe od tych przekazanych w 2021 r.

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r. wyniosły 310,9 mld zł i były o 26,5 mld zł wyższe niż w 2021 r. Ich największą pozycją były transfery na rzecz ludności w wysokości 300 mld zł, które obejmowały świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 269,4 mld zł, tj. o 9,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Na koniec grudnia 2022 r. stan funduszu wyniósł 9 mld zł, przy czym środki pieniężne to 4,4 mld zł. Należy podkreślić, że FUS nie miał żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa ani z tytułu kredytów.