Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Renta socjalna również dla obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Z dniem 11 lipca 2013 r. utracił moc obowiązującą przepis uzależniający możliwość przyznania i wypłaty renty socjalnej obywatelom polskim od przebywania na terytorium Polski.

W tym dniu w Dzienniku Ustaw pod poz. 804, został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r., w którym Trybunał orzekł, że art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.) w zakresie, w jakim uzależnia przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym obywatele polscy, którym Zakład zawiesił wypłatę renty socjalnej wyłącznie z powodu czasowego przebywania za granicą (np. w celu nauki,  pobytu u rodziny), mogą zgłosić wniosek o podjęcie wypłaty tej renty.

UWAGA!

W dalszym ciągu warunkiem przyznania i wypłaty renty socjalnej jest zamieszkiwanie na terytorium Polski.