Ścieżka nawigacji

Emerytura częściowa

Emerytura częściowa

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Mężczyzn, którzy do 30.09.2017 r. spełnili warunki wymagane do nabycia prawa do tej emerytury, tj:

  • udowodnili okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat oraz
  • osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 65 lat.

  Mężczyźni, którzy spełnią powyższe warunki będą mogli uzyskać prawo do tej emerytury, nawet jeśli z wnioskiem wystąpią po 30.09.2017 r.

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Przed osiągnięciem podwyższonego, powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego do 30.09.2017 r.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

  Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Nie przewiduje się możliwości przyznawania emerytury częściowej, jeżeli choćby jeden z warunków niezbędnych do nabycia prawa do tej emerytury został spełniony po 3 0.09.2017 r.

  Wysokość emerytury częściowej dla mężczyzn, którzy przed 1.10.2017 r. spełnią warunki wymagane do nabycia prawa do emerytury częściowej, a wniosek złożą po 30.09.2017 r. – ustala się w myśl przepisów obowiązujących przed 1.10.2017 r.

  Mężczyźni, którzy 1.10.2017 r. mają ustalone decyzją organu rentowego prawo do emerytury częściowej zachowują je na obecnie obowiązujących zasadach do czasu zmiany emerytury częściowej na emeryturę przyznaną po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego.

  Zmiana na emeryturę powszechną następuje na wniosek i po ustaniu stosunku pracy ( w przypadku pracownika).

  Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej wg zreformowanych zasad i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury.
  Przyznanie i wypłata emerytury częściowej nie jest uzależnione od rozwiązania stosunku pracy.

  Emerytura częściowa podlega zamianie na emeryturę przysługującą z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

  Osiąganie przychodu po nabyciu prawa do emerytury częściowej nie powoduje zmniejszenia ani zawieszenia świadczenia.

  Przy ustalaniu prawa do emerytury okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

  Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu - w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl
   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  • w najbliższej jednostce organizacyjnej ZUS

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

   

   

Pobierz PDF

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Emerytura częściowa (PDF, 123 KB)